Jarda

Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České Obce Sokolské a spolkového příspěvku Tělocvičné Jednoty Sokola. V roce 2017 a 2018 ještě navíc z mimořádné a pro všechny členy povinné „sletové“ známky v ceně 50,- Kč, jejíž cena se celá odvádí ČOS a slouží pro financování všesokolského sletu, který bude v roce 2018. Zároveň ČOS zvýšila cenu členské známky pro děti a seniory ze 100,- Kč na 200,- Kč a odvod z členských známek ze 30% na 40%. V souhrnu je tedy možné říci, že dospělí mají pro rok 2017 příspěvky dražší o 50 Kč, děti a senioři o 150,- Kč.

U oddílů, které jsou v Rozvrhu hodin označeny žlutou barvou, se navíc platí poplatek, který je vybírán individuálně cvičitelem oddílu. Tento poplatek není platbou Sokolu, ale platbou přímo cvičiteli za jeho profesionální odbornost. Informace o tomto poplatku dostanete přímo u cvičitele. Oddíly, které jsou v Rozvrhu hodin označeny zelenou a růžovou barvou, tento poplatek nevybírají a bez dalších finančních částek lze takto označených oddílů navštěvovat libovolný počet.

Po zaplacení členských příspěvků jsou možné dvě varianty získání členské známky:

a) v kanceláři T. J. Sokol si vyzvednout členskou a mimořádnou známku, které vám budou vylepeny po prokázání zaplacení členských příspěvků (předložením ústřižku složenky nebo výpisem z účtu) do přinesené členské legitimace.

nebo

b) odevzdáte členskou průkazku na hodině svým cvičitelům, kteří ji předají do kanceláře, kde po kontrole platby budou vylepeny obě známky a přes cvičitele se vám vrátí průkazka zpět.

Zároveň s vylepením proběhne kontrola členských průkazů. Upozorňujeme, že bez vylepené fotografie člena je průkaz NEPLATNÝ.

Otevírací doba kanceláře:

(individuální návštěvu nebo dotazy lze domluvit na telefonním čísle 777 279 243, ses. Raková)

Pondělí  8 – 12, Středa  8 – 12, Čtvrtek  17 – 18, Pátek  8 – 12

Věková kategorie Celková platba Složení příspěvku za 2. pololetí 2017
Známky ČOS + mimořádná Spolkový půlroční příspěvek T.J. 10 měsíců, 4 týdny v měsíci
Dospělí 18-65 1 450 500 + 50 900 1800/rok   180/měsíc 45/týden (hod)
Důchodci do 65 1 050 500 + 50 500 1000/rok  100/měsíc 25/týden (hod)
Senioři 65+ 750 200 + 50 500 1000/rok 100/měsíc 25/týden (hod)
Děti 0-18 850 200 + 50 600 1200/rok 120/měsíc 30/týden (hod)
Dospělí oddílu
Rodiče a děti
550 500 + 50 0
Přispívající člen
Děti a Senioři
250 200 + 50 0
Přispívající člen
Dospělí
550 500 + 50 0

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 30.9.2017.

Včasná platba členských příspěvků je základní povinností každého člena T. J. Sokol Č. Brod.

Při včasném nezaplacení členských příspěvků počítejte s penále ve výši 10% z celkové částky členských příspěvků za každý i zahájený měsíc prodlení. Zároveň je třeba vzít na vědomí, že při včasném nezaplacení členských příspěvků může dojít i k vykázání dlužníka z cvičebních hodin a to až do doby uhrazení příspěvků.

Celý příspěvek

1)      Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplňování údajů při veškerých administrativních úkonech, ať už se jedná o vypsání členské přihlášky či – a to hlavně – při platbách členských příspěvků. U přihlášek nám často chybí názvy oddílů, adresy či telefonní a emailová spojení. U plateb bývá často problém se špatným variabilním symbolem či uvedením jména členaV případech špatného vyplnění nejsme schopni tuto přihlášku vložit do evidenčního systému a chybně vyplněnou platbu správně identifikovat. Tím dochází k tomu, že de facto nejste Vy nebo Vaše dítě řádným členem, a nejste tedy ani pojištěni proti úrazu, krádeži atd. V případě prodlení s přihláškou či platbou je Vám vedení Sokola oprávněno zakázat vstup a účast na cvičení až do doby, než se prokážete splněním těchto základních členských povinností.

2)      V souladu se Stanovami ČOS požadujeme od všech členů, kteří se rozhodnou své členství v Sokole ukončitoznámit toto písemnou Odhláškou (stejně jako se i písemně každý stane členem Sokola písemnou Přihláškou). Formulář Odhlášky je k dispozici ve foyeru sokolovny na nástěnce a samozřejmě je i ke stažení na webu. Chceme se tak konečně vyhnout situacím, kdy nejsou k dispozici aktuální informace o evidovaných členech, kdy se u leckterých až po dlouhé době zjistí, že už Sokol nenavštěvují. Nevyplnění Odhlášky při ukončení cvičení člena znamená, že dotyčný – i když necvičí – je stále členem Sokola s povinností platit příspěvky, které po něm budou samozřejmě požadovány. V případě, že se člen nemůže po nějaký čas účastnit cvičení, ale chtěl by zůstat členem Sokola, je možné si po domluvě zaplatit členský příspěvek pouze ve výši členské známky a stát se po dobu své nečinnosti pouze „přispívajícím členem“.

3)      V zádveří hlavního vchodu je umístěna poštovní schránka, která slouží pro Vaše připomínky či nápady, ale i přihlášky a odhlášky. Vyplněnou přihlášku či jakýkoliv jiný dokument můžete samozřejmě svěřit svému cvičiteli, v úředních hodinách odnést přímo do naší kanceláře, ale rovněž ho vhodit do této schránky.

4)      Základní členskou povinností je mít včas a v plné výši zaplacené členské příspěvky. Peníze velmi nutně potřebujeme, to je určitě každému jasné… Podrobné informace o platbách se nacházejí na našich webových stránkách v sekci „Členské příspěvky“. Počítejte, prosím, s tím, že včasné nezaplacení členských příspěvků Vám zbytečně zatíží kapsu. Za každý měsíc prodlení s platbou se Vám Vaše platba navýší o 10% z jejich výše. Proto ve vlastním zájmu, prosím, nezapomeňte na včasnou platbu. V případě, že někdo ani po několika týdnech cvičení ještě nezaplatil, bude do doby zaplacení vedením Sokola či cvičitelem vykázán ze sálu a další cvičení mu nebude umožněno. Dotyčný(á) včasným nezaplacením nesplnil (a) svou základní členskou povinnost, nemá tedy právo zadarmo v Sokole cvičit – a nevztahuje se na něj ani úrazové pojištění.

5)      Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně (samozřejmě pouze v té, která k příslušnému sálu náleží). Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností rodičů jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby Vás požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít. Respektujte, prosím, toto opatření. Jinak platí samozřejmě pravidlo Provozního řádu, které stanoví, že se osoby mohou pohybovat po budově pouze v době, kdy zde mají oprávněně co činit (= mají cvičební hodinu nebo nějakou inzerovanou akci) a to pouze v prostorech k této aktivitě určených, tedy nikoliv pobíhat po celé sokolovně.

6)       Každý člen i jeho doprovod by měl vědět, kterým vchodem má vstupovat do sokolovny. Vždy je pro dané cvičení či sportovní aktivitu zvolen vchod nejbližší prostoru, ve kterém se toto odehrává. Rozpis vstupů je vyvěšen na/u  vstupů do sokolovny a je zároveň zveřejněn i na našem webu. Dodržujte, prosím toto pravidlo platné pro všechny vstupující! Jde o naši bezpečnost, resp. o bezpečnost našich věcí. Cvičitelé, kteří vedou hodinu, nemají čas na to sledovat, kdo se jim prochází u šatny s osobními věcmi a zda je zde oprávněně.

7)        Snažíme se podávat veřejnosti, našim členům i rodičům našich dětí pravidelné zprávy o naší činnosti všemi prostředky, které máme k dispozici. Jsou to zejména naše webové stránky www.sokolbrod.cz, Facebookový profil (https://www.facebook.com/sokolbrod.cz), vývěsky na budově sokolovny a nástěnky uvnitř a také náš vnitřní televizní program, vysílaný ve foyeru sokolovny. Občas se podaří napsat i nějaký článek o dění v Sokole a zveřejnit ho v Českobrodském zpravodaji.  Budeme proto velmi rádi, když tyto formy naší propagace budete sledovat. Jednak proto, že se samozřejmě chceme pochlubit naší činností, ale zejména proto, že jsou zde události, které se Vás přímo týkají a pokud je včas nezaznamenáte, mohou Vám uniknout, či se můžete zbytečně dostat do problému s nesplněním nějaké povinnosti. Nejvíce informací se nachází na našich webových stránkách www.sokolbrod.cz, kde máte i možnost zaregistrovat svůj e-mail. Díky tomu pak budete včas informováni kdykoliv se zde objeví nějaká nová informace. Některé informace se nacházejí i na našem Facebookovém profilu. Pokud sami Facebook máte, odklikněte prosím, že se vám ten sokolský líbí a sdílejte ho, ať se dostane co nejvíc mezi lidi, je to naše dobrá propagace. Děkujeme.

8)      Všichni občas potřebujeme nebo musíme udělat nějakou změnu. Ty, o kterých bychom rádi věděli včas od Vás, jsou zejména o Vašich přestupech do jiného oddílu či o rozšíření Vašeho cvičení. A je velmi důležité vědět, že máte nové telefonní číslo či nový emailBez aktuálních kontaktů mohou nastat zbytečné problémy, kterým bychom se rádi vyhnuli. Proto prosíme o  včasné informování o těchto změnách buď přes Vaše cvičitele, nebo rovnou na náš kontaktní email uvedený na webových stránkách.

9)      Protože jsme nezisková organizace bez vlastní výdělečné činnosti, musíme se i sami snažit o bezproblémový chod budovy sokolovny a starat se v rámci svých možností i o její údržbu. Proto je třeba, abychom se občas sešli – nejen dospělí členové, ale i rodiče našich dětských členů – na potřebné brigádě. A je opravdu třeba sejít se na ní v hojném počtu. Pokud některé práce, které můžeme zvládnout vlastními silami, sami neuděláme, musíme si na ně najmout drahou firmu a důsledkem toho může být i navýšení členských příspěvků. A děláme to přeci pro sebe a pro své děti, abychom všichni mohli trávit svůj volný čas v hezkém, ale hlavně i fungujícím prostředí. Pokud tedy vyhlásíme nějakou brigádu či akci, kde je každá ruka dobrá, přijďte nám, prosím, pomoci. Kdo z Vás to ještě neví, Sokol poskytuje slevy na platby členských příspěvků ve výši 30,- Kč za každou odpracovanou hodinu – a to také stojí za to na brigádu přijít, ne?

10)      Sokol ale pořádá i akce, na kterých po Vás žádnou práci nepožaduje. Naopak, slouží k tomu, aby se na nich jejich účastníci bavili, aby i předvedli, co se v Sokole naučili nebo naopak, aby se sami šli naučit něco nového. Takových akcí je v roce pořádáno několik a veškeré podrobnosti o nich i dalších akcích opět najdete na našich internetových stránkách www.sokolbrod.cz a dalších zmiňovaných místech. Sokolu zde vyjádříte svoji podporu tím, že se takové akce sami zúčastníte a třeba i přivedete své přátele.

 

Hezký zbytek prázdnin všem a od 11. září na shledanou!

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

Prázdniny pomalu končí, a tak se v polovině srpna opět začal ke svým pravidelným schůzím scházet i výbor jednoty. K projednání toho bylo hodně, ale leccos se pro začátek pouze „nakouslo“ s tím, že vlastní řešení proběhne až při dalších zasedáních výboru. Budeme se tedy věnovat pouze věcem, které jsou poměrně jasné…
1) Ve vývěskách na fasádě sokolovny dojde ke změně – pro oddíly jich bude nyní méně. Ubydou zejména těm oddílům, které mimo úvodního plakátku nic nového do vývěsek nedávají. Tyto vývěsky budou využity k uveřejňování některých informací, které se dosud dozvěděli jen návštěvníci našich webovek.
2) Opět po roce proběhne i u nás „Noc sokoloven“, akce, kterou se sokolové chlubí svými sokolovnami, které jsou díky večerní a noční době trochu jiné než je návštěvníci znají ve dne. O té minulé „Noci“ jsme křtili novou fasádu sokolovny v Tyršově ulici a přijeli nám zahrát českobudějovičtí Nezmaři. Tak velké překvapení, jakým byla loni nová jižní fasáda sice nemáme, ale i tak to bude v sokolovně stát za to, protože k nám přijede známý herec, komik a konferenciér, pan PETR NÁROŽNÝ, kterého známe ze spousty českých filmů i divadel. Očekáváme plnou sokolovnu… „Noc sokoloven“ proběhne 22. září.
3) 23. září se bude v sokolovně konat tradiční „Posvícenská zábava“. Akci není nutno zvlášť představovat, pořádáme ji spoustu let. K tanci bude hrát skupina „Syntéza“.
4) I v Českém Brodě by měla odstartovat „Sletová štafeta“, která ponese zdravici českobrodských sokolů k nadcházejícímu všesokolskému sletu v příštím roce.
5) Taneční kurzy startují dle plánu, a to 8.září a pak dle rozpisu každý pátek.
6) V sokolovně se nám zbytečně vyskytuje výčepní zařízení, které nepoužíváme. Výbor schválil jeho prodej.
7) Nový cvičební rok začne v sokolovně přesně 11. září.
8) Během prázdnin se v sokolovně pilně pracovalo, obnovovalo, opravovalo, natíralo atp. Máme např. natřené některé dveře, stropy, obložení, vymalován sál č. 3 a celé zázemí za ním, včetně z předloni proteklých toalet.
9) Okolojdoucí si jistě všimli, že se kolem budovy nachází lešení a opravují se tentokrát hned dvě strany fasády. Práce úspěšně pokračují, pravidelně se konají kontrolní dny za účasti památkářů a zatím jde vše bez problémů.
10) 4. září pořádá město „Den otevřených dveří v nové školní budově“ v areálu nemocnice. Je zde i možnost prezentace Sokola, zkusíme ji nějak využít.
11) V rámci prázdnin proběhla v sokolovně i prověrka BOZP. Za připravenost jsme byli pochváleni, což náš těší.
12) Budeme posilovat náš kamerový systém. Události minulých měsíců i let ukázaly, že je vhodné mít kameru i na boční straně sokolovny, kde vyjíždějí hasiči a také ji dáme do 2. sálu, který slouží jako sklad nářadí a neustále se zde vyskytují nepořádníci, kteří ho po sobě neumí uklidit. Takhle hned budeme vědět, komu vysvětlit, že se věci uklízejí na své místo… 😀
13) Nestabilní internetové připojení, které se po sokolovně přenáší vzduchem bude nahrazeno klasickými a stabilními kabelovými rozvody. Navíc potřebujeme internet i na místech, kde nám ten „vzdušný“ nestačí, jako například k naší foyerové televizi, ve které by opět měl běžet pro členy i rodiče informační bulletin.
14) Ses. vzdělavatelce, místonáčelníci a našim cvičitelkám jsme zapůjčili nářadí na každoroční taneční soustředění, kterého se účastní i děti z našich oddílů. Nářadí bylo v pořádku vráceno.
15) Rádi bychom u nás na podzim uvítali delegaci sokolů z Bratříkova, kam jsme se my vypravili po dlouhé době před prázdninami. Naše jednoty měly kdysi velmi úzký vztah a bratříkovská jednota byla na počátku 20. století „chráněnkou“ českobrodských. Věříme, že pro bratříkovské, se kterými jsme znovu navázali kontakt, vymyslíme program, který je zaujme a bude se jim líbit.
16) Sokolovna byla připojena na novou plynovou přípojku, která se v Tyršovce vybudovala v rámci modernizace této ulice.
17) Povinné roční školení BOZP a PO všech cvičitelů, pomahatelů a výboru, bez kterého nikdo nesmí vést cvičební hodinu a v sokolovně pracovat, se uskuteční 4. září v 18,30. Účast VŠECH je POVINNÁ!

No, není toho na „první“ výbor dost?? 🙂

V neděli 2. července uplyne přesně 100 let od jednoho z nejslavnějších vystoupení československých legionářů (z nichž mnozí byli členy Sokola) – bitvy u západoukrajinského Zborova. Odehrály se v ní až neuvěřitelné příběhy. Mnozí Češi se pohybovali v první linii a šli na téměř jistou smrt. I přesto nezaváhali. V naprostém rozvratu Ruska se objevila jednotka, která dokázala věci, na které se nezmohly celé ruské divize. Nekompromisně zaútočit a proniknout hluboko do rakousko-uherského týlu. O ohromujícím úspěchu psal tehdy západní i ruský tisk. „Dokázali jste, že náš národ je navždy rozhodnut domoci se národní a politické samostatnosti,“ vzkázal legionářům budoucí prezident T. G. Masaryk.

Zborov (Ukrajina) – Je druhý červenec 1917. Na obou stranách bojové linie u západoukrajinského městečka Zborov se na sebe ze vzdálenosti pár set metrů dívají čeští vojáci.

Jedni stále na straně rakouského císaře, kam museli na začátku první světové války narukovat. Druzí, zběhové, už v jednotkách ruského cara, bojující s nadějí na vysněnou samostatnou republiku.

Bitva u Zborova

Bitva u Zborova na západní Ukrajině začala 2. července 1917 v 9 hodin 7 minut na pravém křídle Československé střelecké brigády. Ta čítala zhruba 3500 mužů a prolomila nečekaně opevněnou frontu rakousko-německého nepřítele. Pronikla až za jeho třetí obranné postavení v hloubce přes čtyři kilometry, přestože to ruské velení původně ani plánovalo a nemělo na to potřebné prostředky nebo zbraně. V boji legionářská brigáda zajala přes 4000 nepřátelských vojáků a důstojníků, ukořistila 20 kanónů, velké množství pušek, kulometů a dalšího vojenského materiálu.

V krvavé řeži padlo Celý příspěvek

Sledujte nás
Oznámení
Anketa
Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?
Historie příspěvků
Září 2017
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
SponzořiPartneři