Informace e-mailem
Kalendář akcí

P R O V O Z N Í   Ř Á D

sokolovny T. J. Sokol Český Brod, Tyršova 314

 • Všechny prostory v sokolovně je možno používat jen k účelům k tomu určeným.
 • Za hlavní účel je považována sportovní a tělocvičná činnost dle zaměření jednotlivých členských oddílů sportovní všestrannosti a sportovních oddílů. Jejich činnost je uvedena v aktuálním Rozvrhu cvičebních hodin.
 • Mezi další určené účely patří sportovní činnost komerčních subjektů, pořádání kulturních a společenských akcí a pronájmy prostor komerčním subjektům. Využití prostor k činnostem neuvedeným v Rozvrhu cvičebních hodin musí být předem nahlášeno jednateli T. J. a následně odsouhlaseno výborem T. J. Na všech akcích musí být určena odpovědná osoba, odpovídající za dodržování provozních, bezpečnostních či smluvních podmínek akce. V případě cvičební hodiny Sokola je touto osobou určený cvičitel, v případě jiné akce pořádané Sokolem je touto osobou určený činovník či člen T. J. Pokud pořádá akci jiný subjekt, je touto osobou určený zástupce nájemce uvedený ve Smlouvě o nájmu.
 • T. J. zajišťuje pro své členy:
  • Provozuschopné prostory pro činnost vyplývající z odsouhlasené činnosti oddílů a jejich složek, potřebné příslušné nářadí a náčiní.
  • Pojištění řádně uložených věcí (oděvy a obuv uložené v šatnách).
  • Úrazové pojištění za doložené a zaprotokolované úrazy způsobené při tělocvičné činnosti pod dohledem odpovědného cvičitele.
  • Šatnové prostory k uložení oděvů, sociální zařízení.
 • T. J. neodpovídá:
  • Za cenné věci, peněžní částky a neuložené věci, za osobní věci uložené v prostorách spravovaných jednotlivými oddíly, či jejich složkami.
  • Za úrazy způsobené mimo tělocvičnou činnost bez dohledu odpovědné osoby, mimo případy plynoucí ze zákona; za úrazy, či mimořádné události členů bez platného průkazu ČOS, bez řádně zaplacených členských příspěvků a mimo určené cvičební hodiny (10 minut před a po cvičení).
 • Odpovědná osoba odpovídá za to že:
  • Po ukončení cvičení zkontroluje zhasnutí, uzavření oken, pořádek a čistotu (např. WC) v používaných prostorech, zjištěné nedostatky odstraní či (v případě nemožnosti odstranění) nahlásí jednateli.
  • Před začátkem cvičení zkontroluje nepoškozenost prostor a vybavení, zjištěné nedostatky nahlásí jednateli. V žádném případě nepoužívá poškozené náčiní či nářadí. Na konci cvičení zkontroluje, zda je nářadí a náčiní uklizeno.
  • Všichni budou při vstupu do cvičebních sálů přezutí.
  • Všichni budou mít své oblečení, obuv a ostatní osobní věci uloženy v příslušné šatně. (cenné věci v tašce s sebou nebo u cvičitele)
  • V době své cvičební hodiny zamkne používaný vchod nebo dveře do foyeru, šatny zamykat nelze.
  • Všichni budou dodržovat protipožární opatření.
  • Cvičenci nezůstanou bez cvičitelova dohledu.
  • Do sálů je zakázán vstup s koly, koloběžkami, kolečkovými bruslemi, skateboardy atd., kočárky mohou maminky po dohodě s cvičitelem umístit ve foyeru nebo v zádveří vchodu z Kollárovy ulice.
  • Všichni budou dodržovat pravidla omezující možnost zranění.
  • Všechny škody způsobené při jím vedených hodinách budou neprodleně nahlášeny jednateli.
  • Všichni se budou při používání sociálních zařízení chovat ohleduplně k zařízení i ke spotřebě hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo atd.).
 • Odpovědná osoba je povinna:
  • Dodržovat protipožární směrnice T.J., Požární řád, Požární poplachové směrnice a Požární evakuační plán, dodržovat směrnice BOZP T. J.
  • Respektovat pokyny pověřených pracovníků T. J.
  • V případě úrazu zajistit první pomoc, případně přivolat odbornou pomoc, učinit o tomto zápis do Knihy úrazů a vyplnit Záznam o úrazu (uloženo u lékáren v místnosti s náčiním v hlavním sálu a v sálu č. 4)
  • V případě mimořádné události, či trestné činnosti přivolat Policii ČR.
  • V případě ztráty věcí nahlásit tuto skutečnost jednateli, pokud půjde o cenné věci, v součinnosti s jednatelem přivolat Policii ČR.
  • Převzít od doprovodu a po cvičení doprovodu předat předškolní děti.
  • Zamezit nedodržování tohoto provozního řádu.
  • Zabránit pohybu cvičenců po prostorech sokolovny mimo cvičební hodiny a mimo prostory k jejich činnosti určené.
 • Osoby přítomné v prostorech sokolovny jsou povinny:
  • V prostorách budovy dodržovat přísný zákaz: kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů (mimo společenské akce, kde se alkohol prodává), používání vlastních el. zařízení. Používat lze pouze el. zařízení evidovaná T.J. Taková zařízení smí používat pouze osoba k tomu určená.
  • Nepoškozovat svým jednáním zařízení, nářadí a pomůcky, chovat se ukázněně a dbát na bezpečnost svoji i ostatních osob, na nářadí cvičit jen dle pokynů cvičitele. Každé, i drobné zranění neprodleně oznámit cvičiteli.
  • Zejména dětským cvičencům je zakázáno se bez vědomí a souhlasu cvičitele vzdalovat z tělocvičny.
  • Zdržovat se pouze v prostorách sokolovny určených k jejich činnosti.
  • Dodržovat tento provozní řád.
  • Doprovod předškolních děti je povinen tyto odstrojit, uložit jejich věci a předat děti cvičiteli.
  • Přezout se do sálové obuvi před vstupem do cvičebních sálů, popřípadě do sálů vstoupit bez bot.
  • Cvičencům je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu cvičitele, který odpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.
  • Je zcela v kompetenci cvičitele, zda doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně. Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností doprovodu jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby doprovod požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít.
 • Zvláštní opatření v tělocvičných sálech:
  • Klubovna – Platí obecná ustanovení
  • Sál č. 1 (Hlavní sál) – Je-li sál využit veřejně přístupné akci, je pořadatel povinen ihned po skončení akce provést úklid a uložit nářadí na původní místo. Bez povolení odpovědné osoby je zakázáno používat jakékoliv nářadí a vstupovat na jeviště.
  • Sál č. 2 (Malý sál) – Bez povolení odpovědné osoby je zakázáno používat jakékoliv nářadí. Platí obecná ustanovení.
  • Sál č. 3 (Zrcadlový sál) – Zákaz hraní míčových her, platí obecná ustanovení
  • Sály č. 4 a 5 (1. patro nové budovy) – Platí obecná ustanovení
  • Sprchy – Doporučuje se gumová obuv.

V celé budově je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

Provozní řád vstupuje v platnost dne 1. ledna 2016

Sledujte nás
Oznámení
Anketa
Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?
Historie příspěvků
Únor 2018
Po Út St Čt So Ne
« Led    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
SponzořiPartneři