Jarda

Vážené sestry a bratři, vážení rodiče.

V důsledku neprodloužení nouzového stavu v této chvíli panuje určitá právní nejistota ohledně dalšího vývoje. Vzhledem k tomu, že jsme již zaznamenali první dotazy, co vše bude od nadcházejícího pondělí zpřístupněno a jaké činnosti se budou moci opět v sokolovně provozovat, vydává T. J. Sokol Český Brod toto prohlášení:

Politická neshoda na charakteru protiepidemiologických opatření nijak nesnižuje riziko způsobené epidemií, počet nakažených je neustále ve vysokých číslech, nemocnice jsou na hraně své kapacity a okolo nás hrozí další, ještě nakažlivější mutace koronaviru.

V souladu se stanoviskem starostky ČOS i zdravým rozumem, a bez ohledu na to, zda politická reprezentace v některém směru částečně uvolní dosavadní zákaz sportovní činnosti, T. J. Sokol Český Brod oznamuje, že v dohledné době zůstává ve stejném režimu jako dosud. Tedy, že sokolovna zůstane i přes eventuální částečné rozvolnění zavřená pro veškerou sportovní činnost a českobrodský Sokol nebude vyhledávat žádné mezery v nařízeních, které by alespoň částečné provozování sportovní činnosti umožnily. Tento stav bude trvat až do doby, kdy nebezpečí nákazy bude natolik eliminováno, že se vnitřní sportovní aktivity stanou bezpečnými. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslav Petrásek, jednatel a náčelník T. J. Sokol Český Brod

Dobrý den a Nazdar! všem členům T. J. Sokol Český Brod a rodičům našich sokolských dětí.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál vše dobré do nového roku 2021 a zejména, aby tento rok byl lepším, než byl ten předchozí.

Bohužel, zatím to nevypadá, že by zlepšení mělo nastat v blízké době. Světélko na konci tunelu v podobě očkovací vakcíny se nám všem po posledních zprávách o nedostatku dávek opět o něco vzdálilo. Samozřejmě ale věříme, že se situace vrátí do normálních kolejí a všichni se vrátíme zpět do škol a k zájmovým aktivitám, které v současné době provozovat nemůžeme.

Dobu, po kterou se cvičit nemohlo, jsme částečně využili k drobným i větším opravám a vylepšením, a přípravám na velké stavební úpravy, které bychom rádi podnikli, pokud k nám budou dotační programy vstřícné. V sokolovně došlo například k celkové rekonstrukci vstupních dveří do sokolovny a všech dveří ve foyeru sokolovny, k vylepšení bezpečnostního kamerového dohledu a ve stadiu žádosti o stavební povolení je nová kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci suterénu sokolovny. Celková výše tohoto projektu přesahuje částku 6 milionů korun a jde tak nejen o největší investiční akci v sokolovně za dobu existence Sokola od jeho obnovení v roce 1990, ale vzhledem již k hotovým projektům předchozích let patrně také na dlouhou dobu o poslední velkou investiční akci, která po dokončení přinese sokolovně nový sportovní sál, ale hlavně mezi sebou propojí veškeré prostory sokolovny, které tak budou moci být využívány mnohem efektivněji než dosud.

Nejdůležitějším děním, které probíhá i v této omezující době, je samotný chod jednoty, zabezpečení její činnosti, provozu a údržby sokolovny a všech souvisejících administrativních úkonů. Proto stejně jako jiný kalendářní rok nastává pro všechny členy Sokola doba placení ročních členských příspěvků.

Abychom předešli některým opakujícím se dotazům, pokusím se nyní na ně předem odpovědět.

Proč mám platit členské příspěvky, když se necvičí?

Protože členský příspěvek nesouvisí s cvičením, ale s vaším členstvím v Sokole. Členský příspěvek se skládá ze spolkové povinné známky vydávané ČOS a spolkového příspěvku. Spolkový příspěvek se používá zásadně na chod spolku, tedy přesně na to, co je uvedeno o pár řádků výše. Proto také platba členských příspěvků neobsahuje žádný navyšující oddílový příspěvek, který některé spolky mají, protože všichni naši cvičitelé v Sokole pracují zadarmo a za své hodiny neberou žádné finanční odměny (výjimkou jsou profi trenéři aerobiku a scénického tance, kde se platí samostatná částka přímo těmto cvičitelům, která se ale Sokola netýká!). Stejně tak pořizování cvičebního nářadí a náčiní je hrazeno z jiných zdrojů, kterými jsou různé dotace či příspěvky ČOS. Členský příspěvek jednoty se tedy na cvičení nevztahuje.

V jaké výši se mají členské příspěvky zaplatit?

V letošním roce budou platit dvě verze členských příspěvků. Ve standardní verzi zaplatí člen příspěvky ve stejné výši jako v loňském roce. Tato verze platí pro všechny nové členy jednoty a pro všechny, kteří nezaplatili své loňské členské příspěvky včas (tzn. do 15. února 2020, resp. do 30.9. nově příchozí) nebo ve správné výši.

Zvýhodněná druhá verze platby členských příspěvků se týká všech členů, kteří své loňské příspěvky zaplatili ve správné výši a do daných termínů. Řádný termín byl 15. únor pro ty, kteří již byli členy Sokola na počátku roku 2020, a 30. září pro nově příchozí členy na začátku školního roku 2020/21. Tito členové zaplatí pro letošní rok členské příspěvky s nižším spolkovým příspěvkem jako poděkování za to, že své členské povinnosti splnili řádně a včas i jako kompenzaci za nemožnost v sokolovně cvičit kvůli pandemii.

Proto se, prosím, všichni podívejte na své bankovní výpisy, abyste se ujistili, jaká výše členských příspěvků se vás týká. Při neoprávněné platbě nižších příspěvků bude požadován doplatek včetně penále za pozdní platbu.

Do kdy musím mít zaplacené příspěvky na rok 2021?

Vaše platba musí být připsána na účet Sokola do 28. února. Pozdější platba již podléhá penalizaci.

Členské příspěvky se platí na celý kalendářní rok! Výjimky možné pouze ze závažných důvodů na základě písemného požádání o platbu na kratší období.

Standardní verze (plné částky) platby členských příspěvků pro nové členy Sokola a pro členy, kteří svoji základní členskou povinnost včas nesplnili a zaplatili buď v pozdějším termínu či v nesprávné výši (platí členské příspěvky ve stejné výši jako v roce minulém): Continue reading

Milí členové Sokola, vážení rodiče a přátelé,

přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně zdraví a žádný Covid-19, šťastný nadcházející rok a zejména návrat k normálnímu životu.

T. J. Sokol Český Brod

Hezký dárek spojený s procházkou po Českém Brodě připravila pro všechny členy Sokola ses. vzdělavatelka Eva Petrásková ve spolupráci s paní učitelkou Lucií Ulíkovou z výtvarného oboru ZUŠ.
Na 23. a 24. prosince pro vás připravily procházku po našem městě. Na této procházce po určené trase jsou označeny malé zastávky se schovanými cedulkami, na kterých jsou popsány vánoční zvyky a pranostiky, které provázely Vánoce našich předků. Procházka začíná u vánočního stromu na náměstí u zvonice, kde je schované první psaníčko. Cíl procházky je v Maroldově ulici č.p. 983, (Ulíkovi) u plotu, kde pro Vás je připraveno Betlémské světlo. Zájemci o světlo by si proto měli vzít s sebou lucerničku nebo sklenici se svíčkou. Seznam zastávek posíláme v přílohách a přejeme všem hezkou procházku po našem městě.

výbor T. J. Sokol

VÁNOČNÍ HRA – ZASTAVENÍ

Advent hra 2020

 1. Do sokolovny bude zakoupeno modernější dálkové ovládání topení.
 2. Oprava dveří je u konce. 17.12. proběhne závěrečný kontrolní den s orgány památkové péče. Pak už bude zbývat jen „kosmetické“ začištění.
 3. Projekt rekonstrukce suterénu byl zpřipomínkován památkáři. Nicméně některé požadavky jdou proti smyslu projektu, proto budeme o tomto s památkáři dále jednat.
 4. Velká kniha k 150 letům Sokola se začala prodávat v Informačním centru v Českém Brodě a k dostání je také v e-shopu České obce sokolské.
 5. Potkala nás porucha jednoho z kotlů. Věříme, že se podaří brzy ji odstranit.
 6. Výbor T. J. přeje všem svým členům, jejich rodinným příslušníkům a přátelům vše dobré do roku 2021, hodně zdraví a hlavně návrat k normálnímu životu.
 1. Na možnost provozovat cvičení ve skupině do 10 cvičenců a v rouškách po celou dobu cvičení zareagovala pozitivně jen malá část cvičitelů. Z tohoto důvodu by bylo velmi neekonomické vytápět sokolovnu pro pár hodin týdně. Výbor proto rozhodl, že do konce roku se v sokolovně cvičit nebude a objekt bude pouze temperován.
 2. 13.12. se v sokolovně konají závěrečné zkoušky cvičitelů všestrannosti III. třídy, pořádané ve spolupráci s župou Barákovou. Zkoušky proběhnou po skupinách v souladu s nařízením vlády.
 3. 7.12. v 15 hodin proběhne křest velké knihy o českobrodském Sokole. Více na webu.
 4. 7.12. v 15 hodin se na křtu knihy budou zároveň vydávat odměny za splněný individuální Mikulášský sedmiboj.
 1. Úpravy prostor bývalé rehabilitace a sokolské kanceláře jsou hotovy. Nevyužívanou sprchu nahradila toaleta, máme nový strop a čerstvě vymalováno. Zbývá osadit průtokový ohřívač. Prostor bude od konce listopadu nabízet českobrodská realitní kancelář.
 2. Oprava vnitřních a venkovních dveří stále ještě probíhá.
 3. Proběhlo vyvažování topného systému s novými čerpadly. V příštím roce bychom měli posílit topení v prostoru chodby a schodiště ke galerii a prostory „starého občerstvení“.
 4. Ve dnech 28.11 až 5.12. proběhne individuální Mikulášský sedmiboj – venkovní „bezdotyková“ akce pro členy i veřejnost v městském parku. Více v samostatném článku na webu.
 5. Bylo zakoupeno 25 ks podložek na cvičení.
 6. Kniha k 150 letům Sokola v Českém Brodě je hotova! Má 544 stran a 930 fotografií. Její premiéra proběhne na veřejném křtu dne 7.12. na náměstí Arnošta z Pardubic ve spolupráci s městem. Podrobnosti na webu.


K pravidelným prosincovým akcím v českobrodském sokolském kalendáři patří oblíbená Mikulášská s ukázkami práce našich oddílů, ke které se v posledních letech připojil zábavný předvánoční pětiboj v netradičních disciplínách. Ani v letošní neradostné epidemické situaci, která prakticky znemožňuje pořádat jakoukoli hromadnou akci, jsme nehodlali sedět s rukama v klíně a v duchu hesla „Viru zmar“ jsme nejen pro členy naší jednoty připravili venkovní individuální Mikulášský sedmiboj.

Zájemci měli osm dní mezi 28. 11. a 5. 12. na splnění sedmi nenáročných disciplín umístěných do Jiráskových sadů v Českém Brodě. Andílci, čerti, ale i obyčejní smrtelníci obíhali pivovarské kolečko (600m), pořizovali snímky při plnění dřepů s výskokem, předháněli se, kdo bude Continue reading

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Sponzoři

Partneři