Jarda

Je nám to moc líto, ale v důsledku eskalující pandemie, zvyšujícího se denního nárůstu nakažených a tím pádem i zpřísňujících bezpečnostních opatření jsme se rozhodli náš slavnostní výroční Sokolský ples zrušit. Věřme, že v březnu příštího roku už bude situace lepší a zkusíme to znovu. Děkujeme za pochopení.

 1. Problémem stále zůstává budoucí konstrukce schodiště v suterénu. Sokol v rámci chystané rekonstrukce celého suterénu má již vypracovaný kompletní projekt, kde je ale nesoulad mezi námi a památkáři v rozhodnutí jaké schodiště v budoucnu v suterénu bude. Námi preferovaná verze nahradit stávající shnilé dřevěné schodiště prožrané červotočem schodištěm ocelovým s eventuelně dřevěnými stupni se památkářům nelíbí.
 2. V sokolovně se restaurují dveře ve foyeru sokolovny. Tato akce bude patrně trvat celé září a je třeba s poněkud neupravenými prostory vstupního zázemí počítat.
 3. Kamerový systém je namontován, v těchto dnech začne probíhat jeho odladění a následně i ostrý provoz.
 4. Velký problém řeší výbor ohledně povinného nouzového osvětlení. „Odborná“ firma, zabývající se záložními zdroji, se ukázala velmi nespolehlivou a neprofesionální a byla s ní přerušena spolupráce. Nyní hledáme firmu novou.
 5. Na cvičení budeme pořizovat nějaké nové náčiní. Favoritem na přednostní nákup budou míče.
 6. Ve středu 2. září proběhne povinné školení BOZP, bez kterého nesmí žádný cvičitel ani činovník v sokolovně pracovat.
 7. Ve čtvrtek 3. září se sejdou dobrovolníci na mytí nářadí, stolů a židlí v sokolovně. Jde o každoroční brigádu, potřebnou pro zdárné zahájení cvičebního roku. Přijďte pomoc!
 8. Vzhledem ke stále neutěšené situaci okolo Covid-19 se výbor rozhodl ZRUŠIT Sokolský ples, který se měl v náhradním termínu konat 17. října. Nepamatujeme, že by v případě plesu k takovému kroku v Sokole v minulosti došlo, ale nedá se nic dělat. Omezení, která jsou aktuálně nastavena a jejich předpokládané zpřísnění by tuto pěknou akci odsoudili k nezdaru. Sokol bude peníze za zakoupené vstupenky vracet v plné výši  v místě jejich předprodejů. Datum zahájení vracení vstupného bude oznámen na webových stránkách.
 9. Taneční kurz začíná 4. září. Bezpečnostní opatření daná nařízením MZ budou bezpodmínečně dodržena, do sokolovny vstup pouze s rouškou, prostory rozděleny na sektory – kurzisté dole v sále, doprovod v bezpečné vzdálenosti jiného sektoru nahoře na galerii. Pouze v určeném sektoru možno roušku sejmout, mimo sektory je rouška povinná v celé budově sokolovny! Pokyny budou zveřejněny na webu a rozeslány všem účastníkům kurzu.
 1. Oprava prostor bývalé rehabilitace je dokončena. Prozatím bude prostor využit jako přechodný sklad.
 2. Kamerový systém inovujeme, z analogových kamer přecházíme na digitální, které budou mít lepší obraz a nebudou mít v záznamu rušivé prvky.
 3. Schůze výboru tentokrát neměla dlouhého trvání, protože jejím závěrečným bodem byla oslava 90. narozenin br. Josefa Dvořáčka, dlouholetého člena naší jednoty. Přišel na pozvání výboru mezi nás, a s ním a jeho manželkou, ses. Mařenkou Dvořáčkovou, jsme strávili krásný večer. Josífku, ještě jednou Ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a elánu do dalších let!
 1. Cvičební hodiny budou zahájeny druhý zářijový týden, tedy od 7. září.
 2. Požární hlídku doplní ses. Corradiniová.
 3. Vzhledem k nestabilní situaci ohledně koronaviru nebude letos uspořádána Posvícenská zábava.
 4. O konání Sokolského plesu výbor rozhodne na základě vývoje pandemie na začátku září.
 5. Ten samy postup bude platit i pro případ konání kurzu tanečních. Výbor bude sledovat situaci a konzultovat ji i s taneční školou Plamínek.
 6. 23. září se poprvé po prázdninách sejde Klub sokolských seniorů. Programem setkání bude numerologie se ses. Janou Davídkovou.
 7. Suterénní prostory, kde roky sídlila rehabilitace a naše sokolská kancelář se upravují. Po opravě výbor rozhodne, zda prostory pronajme či použije k činnosti Sokola.

Zápis zveřejněn dodatečně, tak jen telegraficky:

 1. Cvičební hodiny skončí k 26. červnu.
 2. Podle hesla „trička se nosí v létě“ budou zcela výjimečně naše nová trička předány vybraným členům Sokola či lidem, kteří Sokol podporují ještě před konáním sokolských slavností.
 3. Je třeba provést změnu zápisu do rejstříku v souvislosti s neobnovením funkce místostarosty
 4. Jednáme s památkáři o konstrukci schodiště v suterénu.
 5. Ve velkém sále se bude fotit dobový historický sportovní kalendář.
 6. T. J. Sokol Přerov finančně přispějeme v rámci akce „Kup parketu!“ na jejich podlahu
 7. Kamerový systém již přestal kvalitativně stačit současným požadavkům, budeme se snažit o jeho inovaci.

U nás v Sokole je možností k cvičení opravdu hodně. Příkladem mohou být tyto plakátky oddílů. Řada oddílů ale svůj plakátek nemá a informace o nich najdete v rozvrhu hodin a v sekci „Oddíly“.

Milí účastníci kurzu tanečních, vážení rodiče.

Situace týkající se onemocnění COVID-19 není stále příznivá. Naopak, začíná opět období plošných opatření a omezení. Máme samozřejmě snahu, aby kurz tanečních proběhl, ale bude třeba bezpodmínečně dodržovat určitá bezpečnostní pravidla a smířit se i s tím, že nebude platit všechno, co bylo dříve samozřejmé.

Prosíme Vás tedy všechny o bezpodmínečné dodržování níže uvedených pravidel. Jejich nedodržování by vedlo k vykázání účastníka z kurzu a jeho doprovod k opuštění prostor sokolovny, a to jistě nikdo z nás nechce. Děkujeme tedy za odpovědné dodržování.

 • Do prostor sokolovny vstupují všichni účastníci kurzu i jejich doprovod zásadně v roušce. Bez roušky nebude nikomu vstup povolen.
 • Doprovodem účastníka kurzu jsou pro běžné hodiny pouze rodinní příslušníci. Kamarádi a přátelé účastníků budou do sokolovny vpuštěni pouze na prodloužené hodiny a věneček, pokud to dovolí epidemiologická situace a kapacita sokolovny. Proto je, prosíme, na běžné hodiny nezvěte.
 • Účastníci kurzu a jejich doprovod absolvují hodiny výhradně v oddělených sektorech. Účastníkům kurzu je samozřejmě jako jejich sektor vyhrazen velký sál sokolovny, jejich doprovodu je určen jako sektor prostor galerie nad hlavním sálem. Doprovodu není povolen vstup do sálu a účastníkům kurzu vstup na galerii! Jen na základě tohoto opatření může proběhnout běžná taneční hodina bez povinných roušek.
 • Ve vyhrazených sektorech je povolen pohyb bez roušky, pokud počet osob v sektoru nepřesáhne 100 osob. Toto se týká běžných hodin kurzu, pro prodloužené hodiny a věneček bude vydán aktuální pokyn dle vývoje situace.
 • V prostoru galerie je možné umístit cca 40 míst k sezení. Je třeba počítat se sníženým komfortem výhledu do sálu, proto zůstane část předního prostoru galerie bez židlí, aby se doprovod mohl ve výhledu prostřídat. Prosíme všechny o ohleduplné chování k ostatním.
 • Gardenky pro celý kurz v tomto roce nebudou prodávány. Pro každou hodinu kurzu bude prodávána jednorázová vstupenka pro doprovod na galerii, která nebude mít určené konkrétní místo k sezení. Prodloužené hodiny a věneček budou opět řešeny samostatně na základě vývoje situace. Pokud si již někdo gardenku zakoupil, budou mu peníze vráceny.
 • Před opuštěním svého sektoru je každý povinen nasadit si roušku! Týká se to například návštěvy toalet či nákupu nápojů v kiosku občerstvení. V tomto roce bude kiosek prodávat pouze nealkoholické nápoje, nebude možné zakoupit ani víno, chlebíčky a další. Zároveň upozorňujeme, že je přísně zakázáno jakékoliv alkoholické nápoje do sokolovny přinášet. Porušení tohoto zákazu bude znamenat vykázání účastníka kurzu či doprovodu ze sokolovny bez náhrady.

Děkujeme.

výbor T. J. Sokol Český Brod

 

1)      Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplňování údajů při veškerých administrativních úkonech, ať už se jedná o vypsání členské přihlášky či – a to hlavně – při platbách členských příspěvků. U přihlášek nám často chybí názvy oddílů, adresy či telefonní a emailová spojení. U plateb bývá často problém se špatným variabilním symbolem či uvedením jména členaV případech špatného vyplnění nejsme schopni tuto přihlášku vložit do evidenčního systému a chybně vyplněnou platbu správně identifikovat. Tím dochází k tomu, že de facto nejste Vy nebo Vaše dítě řádným členem, a nejste tedy ani pojištěni proti úrazu, krádeži atd. V případě prodlení s přihláškou či platbou je Vám vedení Sokola oprávněno zakázat vstup a účast na cvičení až do doby, než se prokážete splněním těchto základních členských povinností.

2)      V souladu se Stanovami ČOS požadujeme od všech členů, kteří se rozhodnou své členství v Sokole ukončitoznámit toto písemnou Odhláškou (stejně jako se i písemně každý stane členem Sokola písemnou Přihláškou) a doručit ji výboru v originále, nikoliv elektronicky. Formulář Odhlášky je k dispozici ve foyeru sokolovny a samozřejmě je i ke stažení na webu. Chceme se tak vyhnout situacím, kdy nejsou k dispozici aktuální informace o evidovaných členech, kdy se u leckterých až po dlouhé době zjistí, že už Sokol nenavštěvují. Nevyplnění Odhlášky při ukončení cvičení člena znamená, že dotyčný – i když necvičí – je stále členem Sokola s povinností platit příspěvky, které po něm budou samozřejmě požadovány. V případě, že se člen nemůže po nějaký čas účastnit cvičení, ale chtěl by zůstat členem Sokola, je možné si po domluvě zaplatit členský příspěvek pouze ve výši členské známky a stát se po dobu své nečinnosti pouze „přispívajícím členem“.

3)      V zádveří hlavního vchodu je umístěna poštovní schránka, která slouží pro Vaše připomínky či nápady, ale i přihlášky a odhlášky. Vyplněnou přihlášku či jakýkoliv jiný dokument můžete samozřejmě svěřit svému cvičiteli, ale rovněž ho vhodit do této schránky.

4)      Základní členskou povinností je mít včas a v plné výši zaplacené členské příspěvky. Peníze velmi nutně potřebujeme, to je určitě každému jasné… Podrobné informace o platbách se nacházejí na našich webových stránkách v sekci „Členské příspěvky“. Počítejte, prosím, s tím, že včasné nezaplacení členských příspěvků Vám zbytečně zatíží kapsu. Za každý měsíc prodlení s platbou se Vám Vaše platba navýší o 10% z jejich výše. Proto ve vlastním zájmu, prosím, nezapomeňte na včasnou platbu. V případě, že někdo ani po několika týdnech cvičení ještě nezaplatil, bude do doby zaplacení vedením Sokola či cvičitelem vykázán ze sálu a další cvičení mu nebude umožněno. Dotyčný(á) včasným nezaplacením nesplnil (a) svou základní členskou povinnost, nemá tedy ani právo zadarmo v Sokole cvičit – a nevztahuje se na něj ani úrazové pojištění.

5)      Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně (samozřejmě pouze v té, která k příslušnému sálu náleží). Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností rodičů jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby Vás požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít. Respektujte, prosím, toto opatření. Jinak platí samozřejmě pravidlo Provozního řádu, které stanoví, že se osoby mohou pohybovat po budově pouze v době, kdy zde mají oprávněně co činit (= mají cvičební hodinu nebo nějakou inzerovanou akci) a to pouze v prostorech k této aktivitě určených, tedy nikoliv pobíhat po celé sokolovně.

6)       Každý člen i jeho doprovod by měl vědět, kterým vchodem má vstupovat do sokolovny. Vždy je pro dané cvičení či sportovní aktivitu zvolen vchod nejbližší prostoru, ve kterém se toto odehrává. Rozpis vstupů je vyvěšen na/u  vstupů do sokolovny a je zároveň zveřejněn i na našem webu. Dodržujte, prosím toto pravidlo platné pro všechny vstupující! Jde o naši bezpečnost, resp. o bezpečnost našich věcí. Cvičitelé, kteří vedou hodinu, nemají čas na to sledovat, kdo se jim prochází u šatny s osobními věcmi a zda je zde oprávněně.

7)        Snažíme se podávat veřejnosti, našim členům i rodičům našich dětí pravidelné zprávy o naší činnosti všemi prostředky, které máme k dispozici. Jsou to zejména naše webové stránky www.sokolbrod.cz, Facebookový profil (https://www.facebook.com/sokolbrod.cz), vývěsky na budově sokolovny a nástěnky uvnitř a také náš vnitřní televizní program, vysílaný ve foyeru sokolovny. Občas se podaří napsat i nějaký článek o dění v Sokole a zveřejnit ho v Českobrodském zpravodaji.  Budeme proto velmi rádi, když tyto formy naší propagace budete sledovat. Jednak proto, že se samozřejmě chceme pochlubit naší činností, ale zejména proto, že jsou zde události, které se Vás přímo týkají a pokud je včas nezaznamenáte, mohou Vám uniknout, či se můžete zbytečně dostat do problému s nesplněním nějaké povinnosti. Nejvíce informací se nachází na našich webových stránkách www.sokolbrod.cz, kde máte i možnost zaregistrovat svůj e-mail. Díky tomu pak budete včas informováni kdykoliv se zde objeví nějaká nová informace. Některé informace se nacházejí i na našem Facebookovém profilu. Pokud sami Facebook máte, odklikněte prosím, že se vám ten sokolský líbí a sdílejte ho, ať se dostane co nejvíc mezi lidi, je to naše dobrá propagace. Děkujeme.

8)      Všichni občas potřebujeme nebo musíme udělat nějakou změnu. Ty, o kterých bychom rádi věděli včas od Vás, jsou zejména o Vašich přestupech do jiného oddílu či o rozšíření Vašeho cvičení. A je velmi důležité vědět, že máte nové telefonní číslo či nový emailBez aktuálních kontaktů mohou nastat zbytečné problémy, kterým bychom se rádi vyhnuli. Proto prosíme o  včasné informování o těchto změnách buď přes Vaše cvičitele, nebo rovnou na náš kontaktní email uvedený na webových stránkách.

9)      Protože jsme nezisková organizace bez vlastní výdělečné činnosti, musíme se i sami snažit o bezproblémový chod budovy sokolovny a starat se v rámci svých možností i o její údržbu. Proto je třeba, abychom se občas sešli – nejen dospělí členové, ale i rodiče našich dětských členů – na potřebné brigádě. A je opravdu třeba sejít se na ní v hojném počtu. Pokud některé práce, které můžeme zvládnout vlastními silami, sami neuděláme, musíme si na ně najmout drahou firmu a důsledkem toho může být i navýšení členských příspěvků. A děláme to přeci pro sebe a pro své děti, abychom všichni mohli trávit svůj volný čas v hezkém, ale hlavně i fungujícím prostředí. Pokud tedy vyhlásíme nějakou brigádu či akci, kde je každá ruka dobrá, přijďte nám, prosím, pomoci. Kdo z Vás to ještě neví, Sokol poskytuje slevy na platby členských příspěvků ve výši 30,- Kč za každou odpracovanou hodinu – a to také stojí za to na brigádu přijít, ne?

10)      Sokol ale pořádá i akce, na kterých po Vás žádnou práci nepožaduje. Naopak, slouží k tomu, aby se na nich jejich účastníci bavili, aby i předvedli, co se v Sokole naučili nebo naopak, aby se sami šli naučit něco nového. Takových akcí je v roce pořádáno několik a veškeré podrobnosti o nich i dalších akcích opět najdete na našich internetových stránkách www.sokolbrod.cz a dalších zmiňovaných místech. Sokolu zde vyjádříte svoji podporu tím, že se takové akce sami zúčastníte a třeba i přivedete své přátele.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník a jednatel T. J. Sokol Český Brod

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Zář    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Sponzoři

Partneři