Dění kolem Sokola

Vše o dění kolem Sokola – cvičení, akce, zábavy, kurzy

Dosud cvičily oddíly aerobiku, stolního tenisu, jógy a všestrannosti I. a všestrannosti II.

Nově začal cvičit oddíl sebeobrany dětí a začíná i scénický tanec! Od 3. června začnou cvičit i dospěláci v oddíle rekondik. Informace u cvičitelů.

Díky uvolňovacím opatřením se již bude smět řádně využívat šatna, nicméně stále platí již dříve stanovená opatření o zvýšené hygieně, dezinfekci i zákazu vstupu doprovodu do sokolovny.

T. J. Sokol zrušil následující veřejné akce, které měly být součástí oslav 150. výročí založení jednoty. Ruší se tedy květnováPouť na Lipany i červnový Zábavný sokolský pětiboj.

 

Aktuální informace o oddílech, které od příštího týdne začnou (či nezačnou) cvičit:

Cvičit začne AEROBIK, GYMNASTIKA, JÓGA, STOLNÍ TENIS, předpokládáme, že i VŠESTRANNOST I. a II., kde ještě zjišťujeme zájem rodičů

Cvičit zatím nebude SEBEOBRANA, FLORBAL, PŘEDŠKOLÁCI, RODIČE A DĚTI, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY, PILATES a REKONDIK, a to z důvodu těsného kontaktu mezi cvičenci či pro riziko „ohrožené“ kategorie seniorů.

Čas na rozmyšlenou si vzal oddíl SCÉNICKÉHO TANCE

Průběžně budeme doplňovat změny, sledujte, prosím, webové stránky.

V sekci „KONTAKTY“ (nahoře na červené liště) najdete spojení na vaše cvičitele! Pro aktuální info jim neváhejte volat.

 

11. března jsme byli nuceni zavřít z důvodu rozvíjející se pandemie sokolovnu. A 11. května, tedy přesně po dvou měsících ji znovu otevíráme. I když, bohužel, zatím ne pro všechny. Vládním nařízením č. 490 a následnými závaznými pokyny MŠMT a ČOS je v sokolovně umožněno opět začít cvičit, ale s bezpodmínečným dodržováním určitých pravidel, zvýšenou hygienou, dezinfekcí a hlavně odpovědností cvičenců i cvičitelů.

Cvičení zahajujeme od pondělí 11. května.

Jaké podmínky jsme tedy povinni dodržovat:

 • Cvičit mohou oddíly, při jejichž cvičení není nezbytný přímý kontakt mezi cvičenci a lze odcvičit pouze takovou hodinu, kde budou dodržovány rozestupy mezi cvičenci na 2 metry. Oddíly, kde toto nelze splnit, zatím cvičit nemohou.
 • Zvážit by své cvičení měli cvičitelé oddílů s cvičenci, patřící do ohrožených skupin – konkrétně cvičení seniorů.
 • Šatnu je možno použít pouze na přezutí do sálové obuvi a odložení bundy. Cvičenci by měli do sokolovny přicházet co nejvíce oblečeni přímo do cvičebního úboru. V šatně rovněž odloží do přineseného sáčku své ochranné roušky, které si při odchodu ze sokolovny opět nasadí.
 • Do sokolovny je ZÁKAZ VSTUPU pro veškerý doprovod! Nikdo z rodičů do sokolovny nebude vpuštěn a každý cvičitel dětí je toto povinen dodržovat! Sokolovna bude po celou dobu cvičení zamčena s tím, že cvičitel si najednou převezme před dveřmi sokolovny všechny své děti, sokolovnu opět zamkne a po ukončení hodiny stejným způsobem děti ze sokolovny vypustí.
 • Skupiny cvičenců, které mají hodinu po sobě, se v sokolovně vůbec nesmí potkat! Proto do sokolovny budou vpuštěni cvičenci z následné hodiny až poté, kdy ji opustí cvičenci z hodiny předchozí.
 • U vstupů do sálů bude umístěn rozprašovač s dezinfekcí. Každý cvičenec je povinen při vstupu do sálu dezinfekci na ruce použít, stejně tak pokud během hodiny půjde na WC, při vstupu do sálu opět dezinfekci použije. Dospělí se obslouží sami, dětem dezinfekci na ruce nastříká cvičitel!
 • Cvičební hodinu je třeba ukončit natolik včas, aby do začátku hodiny nadcházející stihl cvičitel dezinfekcí ošetřit všechny předměty či pomůcky, které byly v hodině použity (nářadí, náčiní, magnetogon apod.), či kterých se cvičenci dotýkali (např. kliky u dveří) a ty pak byly bezpečné pro další cvičence.
 • Bude možné použít WC, ale (zejména děti) nebude povolen žádný hromadný odchod na záchod, pouštět na WC po jednom.
 • Cvičení bude probíhat v sálech č. 1 (hlavní sál), č. 2 (malý boční sál) a sál č. 6 (suterén). Sál č. 3 (vchod z Kollárovy ulice) bude trvale uzamčen a nebude v něm možné cvičit ani do něj vstoupit. V tomto sálu bude zamčena většina nářadí a náčiní, které se z důvodu nezbytné dezinfekce (na jejíž provádění nemáme kapacity) nebude moci používat. Vchod z Kollárovy ulice zůstává uzavřen. V sálu č. 2 bude umístěna menší část nářadí a náčiní, kterou používat bude možné, ale o kterou se zároveň každý cvičitel musí dezinfekčně postarat.
 • Podložky!! Cvičenci si do hodin, kde se podložky používají, přinesou své vlastní.
 • Odpovědnost za svůj zdravotní stav a riziko spojené se společným cvičením v sokolovně je na každém cvičenci či jeho zákonném zástupci! Tím, že si půjdete do sokolovny zacvičit, či sem pošlete své dítě, bereme jako vaše závazné prohlášení, že je váš zdravotní stav v pořádku a že jste nepřišli do styku s nikým nakaženým! 

Jak vidíte, podmínky jsou to nelehké a každému cvičiteli přidělají spoustu starostí nad rámec jeho standardní činnosti. Ale v současné situaci je nezbytné toto dodržovat, proto důrazně žádáme všechny členy a doprovod dětí, aby nařízení respektovali. Porušování těchto pravidel bude mít jediný důsledek – okamžité zrušení cvičební hodiny, kde k porušování bude docházet. A to přece nikdo nechceme.    Výbor T. J. Sokol Český Brod

Dnes, 2. dubna 2020, je nám přesně 150 let. Právě 2. dubna 1870 byla Janem Weidenhofferem, Antonínem Šedivým, Vojtěchem Heimem, Jindřichem Duškem, Václavem Knížkem, Richardem Křepinským a dalšími založena v Českém Brodě sokolská jednota. Zakládajících členů bylo celkem 32, činných 81. Na obrázku je vidět část úplně prvního abecedního seznamu členů českobrodského Sokola. Ten byl zhotoven na ustavující schůzi dne 26. května 1870, na které bylo zvoleno i jeho první vedení: starostou se stal Jan Weidenhoffer, místostarostou a náčelníkem Dr. František Šimek.

Sto padesát let je číslo úctyhodné a o takovém výročí by se mělo psát s nadšením a velkou radostí. Jenže ono to není vůbec veselé psaní, jak by se na takové výročí slušelo. Zvlášť když víte, že když má u nás Sokol ve výročí padesátku, je to vždycky průšvih. Nevěříte? Tak čtěte dále…
V roce 1920 slavil Sokol své 50. výročí. Toho roku se v Praze konal VII. Všesokolský slet. Při dopravě účastníků a návštěvníků sletu došlo na českobrodském nádraží 27. června k tragickému železničnímu neštěstí. Nákladní vlak od Prahy, jehož automatická brzda nefungovala, najel v českobrodské stanici na osobní vlak se sokolskými výletníky z Moravy a Slovenska. Pět osob zaplatilo srážku životem. Pohřeb obětí se konal v sokolovně. Ze sokolovny pak kráčel smuteční průvod přes náměstí za účasti stovek obyvatel na nádraží. Zde byly rakve s ostatky naloženy na vl

 

Roku 1970 by českobrodskému Sokolu bylo 100 let. Kulatější výročí neexistuje. Jenže oslava nebyla žádná, protože neexistoval v té době ani Sokol. Pokus o jeho obnovu v roce 1968 skončil neúspěchem, zelenou naopak dostal „pendrekový zákon“ a proces normalizace…
A letošní stopadesátka? Přípravy v plném proudu, zajištěna a obstarána spousta věcí a najednou je tu koronavir a nejen oslavování, ale i celá činnost Sokola se bortí jako domeček z karet. Začínám nabývat dojmu, že naše výroční padesátky jsou podobně průšvihové jako osmičkové roky…

Jenže: my to dáme!! Akce, které jsme museli teď zrušit, proběhnou prostě v náhradním termínu. 21.3. jsme si měli užívat náš Sokolský ples. Epidemie tomu nepřála. Užijeme si ho tedy na podzim, přesně 17. října! Vstupenky zůstávají v platnosti, věříme, že vy, co jste si je zakoupili, přijdete.
30. dubna jsme avizovali vystoupení Antikvartetu s Ivo Šmoldasem. I to bylo zrušeno a o náhradním termínu jednáme. Zatím nevíme, zda budeme muset zrušit i květnovou Pouť na Lipany, ale i to je možné. Každopádně, prosím, sledujte naše i městské informační kanály, veškeré informace budeme hned dávat na vědomí. A samozřejmě, okamžitě jak to půjde, obnovíme i cvičení všech oddílů v sokolovně!
V tomto, pro nás všechny tak těžkém a svazujícím období jsme i my, sokolové, stejně jako vždy v minulosti v těžkých chvílích naší země, připraveni pomoci. Jsme v kontaktu s městským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci a pokud bude třeba, budeme se snažit být prospěšní.
Přeji nám všem, abychom toto nelehké období přečkali všichni bez újmy na zdraví a pokud možno v co nejkratší době.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

Vážené sestry, vážení bratři!

Na základě opatření vlády ČR související s nouzovým stavem, oznamujeme, že se ruší 2. konzultace školení cvičitelů III. třídy sportovní všestrannosti a souběžné doškolení cvičitelů, plánované v Českém Brodě v termínu 17. – 19. dubna 2020, včetně závěrečných zkoušek, plánovaných v termínu 17. května 2020.

Bude přeloženo na náhradní termíny – předpoklad podzim 2020. O nových termínech vás budeme vás včas informovat.

Děkujeme za pochopení. Přejeme všem hodně zdraví a optimismu do nadcházejících dnů.

S pozdravem Nazdar

Anička Jurčíčková v.r.                                                        Jarek Kučera v.r.

náčelnice župy Barákovy                                                  náčelník župy Barákovy

 

Vzhledem k současné a neustále eskalující epidemiologické situaci a rozhodnutí vydávaná státními orgány, rozhodl výbor T. J. Sokol Český Brod o dočasném zrušení veškerých aktivit probíhajících v sokolovně.

V této chvíli se tedy až do odvolání s okamžitou platností ruší veškerá cvičení všech sokolských oddílů, zápasy, plánované semináře i kulturní a společenské akce, které se v sokolovně  měly konat a sokolovna zůstává uzavřena pro jakékoliv sokolské i nesokolské aktivity. 

Je to opatření, které neděláme rádi, ale v nastalé situaci ho považujeme za nezbytné a odpovědné.

Do jisté míry jdeme nad rámec rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o přerušení provozu škol a konání akcí nad 100 osob, protože cvičení v sokolovně je pro mnohem menší počet účastníků. Zároveň je ale kontakt mezi přítomnými mnohem intenzivnější a v případě seminářů či kulturních nebo společenských akcí i delší. Chceme v maximální možné míře přispět k omezení možnosti šíření nákazy a  z našeho pohledu se jedná o potřebný preventivní krok.

Situaci bude výbor T. J. samozřejmě v následujících dnech a týdnech pečlivě sledovat a pokud se toto opatření stane již nepotřebným, ihned bude odvoláno a aktivita v sokolovně bude obnovena. V tuto chvíli ale nedokážeme odhadnout, o jak dlouhé období se může jednat. Jakékoliv nové informace ohledně této situace budou neprodleně zveřejněny zde na webu. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů použijte sokolský kontaktní mail sokolceskybrod@seznam.cz  nebo volejte na telefonní číslo 603429248 (jednatel br. Petrásek).

Věříme, že všichni pochopí, že toto opatření je krok správným směrem a budou jej odpovědně respektovat.

výbor T. J. Sokol Český Brod

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Zář    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Sponzoři

Partneři