Organizační řád je dokument, který upřesňuje a doplňuje závazné dokumenty ČOS s ohledem na místní podmínky konkrétního subjektu. Čili svůj Organizační řád má nejen ČOS, ale i župy a měly by ho mít i tělocvičné jednoty. Ne všude tomu ale tak je a Organizační řád jsme neměli ani my. Nyní je ale na světě, výbor ho již schválil a na březnové valné hromadě ho předloží ke schválení. Seznámit by se s ním měli všichni členové jednoty, protože závazným se stane pro každého.

Přečíst si ho můžete zde:

Organizační řád T. J. Sokol Český Brod

 • Preambule

Tento Organizační řád (dále jen OŘ) doplňuje či upřesňuje závazné dokumenty České obce sokolské (dále jen ČOS) a T. J. Sokol Český Brod (dále jen T. J.) s ohledem na místní podmínky.

 • Členství v ČOS je individuální, členy se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí vyplněním formuláře „Přihláška člena T. J. Sokol Český Brod“ (dále jen přihláška), který v originále doručí výboru T. J., zaplatí včas a řádně členské příspěvky ve výši stanovené T. J. a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, resp. jeho zákonný zástupce souhlasí svým podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a T. J. byly poskytnuty jeho osobní údaje uvedené v přihlášce. Dále souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akcí pořádaných T. J. a jejich zveřejněním v rámci propagace T. J. a ČOS.

 

 • Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci T. J., opatřený razítkem T. J. a vylepenou členskou spolkovou známkou na příslušné období. Bez fotografie člena a chybějící členské známky je průkaz neplatný a na člena se tím pádem nevztahují práva vzniklé na základě řádného členství. Průkaz obdrží člen po zaplacení členských příspěvků v kanceláři Sokola, popř. po domluvě mu jej předá cvičitel jeho oddílu.

 

 • Členství v ČOS zaniká pouze jedním z těchto důvodů:
 • člen zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého
 • člen byl vyškrtnut nebo vyloučen z ČOS pro hrubé porušení stanov ČOS či svých povinností

Vyškrtnut bude člen, který je bez vážného důvodu dlužen T. J. členské spolkové příspěvky za uplynulý kalendářní rok nebo neplní jiné závazky po období delší než jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplaceného členského spolkového příspěvku není přípustná a dotyčná osoba bere na vědomí, že se na ní nevztahují práva člena, který má své povinnosti řádně splněné.

 • člen oznámil písemně výboru T. J. vyplněním formuláře „Odhláška člena T. J. Sokol Český Brod (dále jen odhláška), že z ČOS vystupuje

Písemná odhláška musí být výboru T. J. doručena v originále (elektronická verze odhlášky má pouze informativní charakter a nesplňuje požadavky T. J.) a před termínem plánovaného vystoupení člena z ČOS. Dodatečné odhlášení členství v ČOS je možné pouze ze závažných důvodů a se souhlasem výboru T. J. Řádné ukončení členství je podmíněno vyrovnáním všech finančních závazků člena (členské spolkové příspěvky) za dobu jeho členství. V případě dluhu vůči T. J. je tato oprávněna požadovat na svém bývalém členu celou dlužnou částku včetně penále za pozdní platbu stanovené výborem jednoty, a to i soudní cestou.

 

 • Tělocvičná jednota (dále rovněž jen T. J.) je základní organizační jednotkou ČOS. ČOS je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. spolkem, T. J. je jejím spolkem pobočným se samostatnou právní subjektivitou, vlastním majetkem a vlastní činností, která je organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně jiných složkách.

 

 • Orgány jednoty jsou:
 • valná hromada jednoty (dále jen VH)
 • výbor jednoty (dále jen VJ)
 • kontrolní komise jednoty (dále jen KK)

VH jednoty je nejvyšším orgánem T. J. Svolává ji VJ minimálně jednou ročně.

VH mimo jiné:

– projednává a usnesením schvaluje zprávy jednoty o činnosti a hospodaření za uplynulý rok 

– rozhoduje o rozdělení zisku či úhradě ztráty

– schvaluje plán činnosti, rozpočet na příští rok a zprávu KK

– rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření T. J. a nakládání s nemovitým majetkem

– rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě

– volí členy výboru a KK T. J., delegáty a vyslance na VH župy a na členství v ústředních orgánech ČOS

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný VH jednoty a řídí činnost T. J. v období mezi VH jednoty.

VJ zejména:

 • zajišťuje plnění usnesení VH jednoty a usnesení župních orgánů a orgánů ČOS
 • rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření a chodu jednoty
 • sestavuje návrh rozpočtu a plán činnosti T. J.
 • zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, oddíly a komise
 • rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena T. J.
 • svolává VH jednoty a předkládá ji zprávy o své činnosti a hospodaření v uplynulém roce

Statutárními zástupci T. J. jsou stanovení činovníci (členové VJ), starosta a jednatel, které v jejich nepřítomnosti zastupuje místostarosta a určený člen VJ.

Starosta T. J.:

 • jedná navenek jménem T. J. a podepisuje spolu s jednatelem důležité písemnosti
 • předsedá VH jednoty
 • svolává VJ

Jednatel T. J.:

 • sleduje plnění usnesení VH jednoty a VJ
 • vyřizuje běžné písemnosti VJ a podepisuje je společně se starostou, nestanoví-li VJ jinak
 • v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty je zastupuje v plném rozsahu jejich práv a povinností a případné podpisy realizuje společně s určeným členem VJ
 • Cvičitelé, pomahatelé a trenéři jsou nejdůležitějšími prvky T. J., z velké většiny dobrovolní pracovníci, kteří vedou příslušný oddíl v jeho konkrétní činnosti či druhu sportu. Ze svého středu volí náčelnictvo, skládající se z náčelníka, kterého volí cvičitelé a náčelnice, kterou volí cvičitelky. Sportovní oddíly volí předsedu odboru sportu.
 • náčelnictvo řídí sbor cvičitelů, vede potřebnou administrativu, organizuje sportovní akce, dohlíží nad pravidelným doplňováním vzděláním cvičitelů a plněním jejich povinností
 • cvičitelem se stává ten, kdo zdárně absolvuje povinný rozsah školení cvičitelů, završený vyhotovením písemné práce a složením ústní zkoušky
 • minimální odborností, potřebnou pro samostatné vykonávání funkce cvičitele a samostatné vedení cvičební hodiny, je získání III. třídy cvičitele všestrannosti
 • trenérem se stává ten, který absolvuje trenérské zkoušky na odboru sportu ČOS nebo které pořádá jiná organizace. V tomto případě je třeba absolvovat ještě doškolení v rámci školení cvičitelů ČOS v nutném rozsahu.
 • vyšší cvičitelskou třídu lze získat zvýšením své odbornosti či na základě svého odborného studia (např. vysoká škola apod.) O vyšší třídě rozhoduje OV ČOS nebo OS ČOS na základě žádosti T. J. Udělení vyšší cvičitelské třídy na základě získaného předchozího odborného vzdělání je v T. J. podmíněno absolvováním školení cvičitelů III. třídy v nutném rozsahu.
 • rozsah školení cvičitelů III. třídy je dvoustupňový. Absolvováním první, základní části školení se uchazeč o cvičitelské oprávnění stává tzv. pomahatelem. To ho opravňuje pomáhat cvičiteli na základě jeho pokynů se cvičením, ale pouze za přímé přítomnosti cvičitele ve cvičební hodině a pod jeho dohledem (pouze sály sokolovny č. 1, 2 a 3). Pomahatel není oprávněn vést samostatně cvičební hodinu. Za cvičební hodinu i za pomahatele zodpovídá kvalifikovaný cvičitel.
 • cvičitel svoji kvalifikaci prokazuje získaným osvědčením či vydaným cvičitelským průkazem. Pro práci cvičitele a trenéra v T. J. ČOS akceptuje platná vydaná osvědčení a průkazy cvičitelů či trenérů jiných svazů
 • cvičitel nebo vedoucí oddílu si může pozvat externího lektora pro zvýšení kvality prováděného obsahu cvičební hodiny a zlepšení výkonu svých svěřenců. Cvičitel zodpovídá za odbornost lektora a je vždy přítomen po celou dobu výuky ve cvičebním sále. Cvičitel nebo trenér je vždy povinen předem informovat VJ a před zahájením výuky prokázat řádnou a platnou kvalifikaci externího trenéra či lektora.

 

Tento Organizační řád byl schválen Valnou hromadou Tělocvičné jednoty Sokol Český Brod

dne 21. března 2018 a k tomuto datu vstupuje v platnost.

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Do oslav výročí zbývá:

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
SponzořiPartneři