P R O V O Z N Í   Ř Á D

sokolovny T. J. Sokol Český Brod, Tyršova 314

 • Všechny prostory v sokolovně je možno používat jen k účelům k tomu určeným.
 • Za hlavní účel je považována sportovní a tělocvičná činnost dle zaměření jednotlivých členských oddílů sportovní všestrannosti a sportovních oddílů. Jejich činnost je uvedena v aktuálním Rozvrhu cvičebních hodin.
 • Mezi další určené účely patří sportovní činnost komerčních subjektů, pořádání kulturních a společenských akcí a pronájmy prostor komerčním subjektům. Využití prostor k činnostem neuvedeným v Rozvrhu cvičebních hodin musí být předem nahlášeno jednateli T. J. a následně odsouhlaseno výborem T. J. Na všech akcích musí být určena odpovědná osoba, odpovídající za dodržování provozních, bezpečnostních či smluvních podmínek akce. V případě cvičební hodiny Sokola je touto osobou určený cvičitel, v případě jiné akce pořádané Sokolem je touto osobou určený činovník či člen T. J. Pokud pořádá akci jiný subjekt, je touto osobou určený zástupce nájemce uvedený ve Smlouvě o nájmu.
 • T. J. zajišťuje pro své členy:
  • Provozuschopné prostory pro činnost vyplývající z odsouhlasené činnosti oddílů a jejich složek, potřebné příslušné nářadí a náčiní.
  • Pojištění řádně uložených věcí (oděvy a obuv uložené v šatnách).
  • Úrazové pojištění za doložené a zaprotokolované úrazy způsobené při tělocvičné činnosti pod dohledem odpovědného cvičitele.
  • Šatnové prostory k uložení oděvů, sociální zařízení.
 • T. J. neodpovídá:
  • Za cenné věci, peněžní částky a neuložené věci, za osobní věci uložené v prostorách spravovaných jednotlivými oddíly, či jejich složkami.
  • Za úrazy způsobené mimo tělocvičnou činnost bez dohledu odpovědné osoby, mimo případy plynoucí ze zákona; za úrazy, či mimořádné události členů bez platného průkazu ČOS, bez řádně zaplacených členských příspěvků a mimo určené cvičební hodiny (10 minut před a po cvičení).
 • Odpovědná osoba odpovídá za to že:
  • Po ukončení cvičení zkontroluje zhasnutí, uzavření oken, pořádek a čistotu (např. WC) v používaných prostorech, zjištěné nedostatky odstraní či (v případě nemožnosti odstranění) nahlásí jednateli.
  • Před začátkem cvičení zkontroluje nepoškozenost prostor a vybavení, zjištěné nedostatky nahlásí jednateli. V žádném případě nepoužívá poškozené náčiní či nářadí. Na konci cvičení zkontroluje, zda je nářadí a náčiní uklizeno.
  • Všichni budou při vstupu do cvičebních sálů přezutí.
  • Všichni budou mít své oblečení, obuv a ostatní osobní věci uloženy v příslušné šatně. (cenné věci v tašce s sebou nebo u cvičitele)
  • V době své cvičební hodiny zamkne používaný vchod nebo dveře do foyeru, šatny zamykat nelze.
  • Všichni budou dodržovat protipožární opatření.
  • Cvičenci nezůstanou bez cvičitelova dohledu.
  • Do sálů je zakázán vstup s koly, koloběžkami, kolečkovými bruslemi, skateboardy atd., kočárky mohou maminky po dohodě s cvičitelem umístit ve foyeru nebo v zádveří vchodu z Kollárovy ulice.
  • Všichni budou dodržovat pravidla omezující možnost zranění.
  • Všechny škody způsobené při jím vedených hodinách budou neprodleně nahlášeny jednateli.
  • Všichni se budou při používání sociálních zařízení chovat ohleduplně k zařízení i ke spotřebě hygienických potřeb (toaletní papír, mýdlo atd.).
 • Odpovědná osoba je povinna:
  • Dodržovat protipožární směrnice T.J., Požární řád, Požární poplachové směrnice a Požární evakuační plán, dodržovat směrnice BOZP T. J.
  • Respektovat pokyny pověřených pracovníků T. J.
  • V případě úrazu zajistit první pomoc, případně přivolat odbornou pomoc, učinit o tomto zápis do Knihy úrazů a vyplnit Záznam o úrazu (uloženo u lékáren v místnosti s náčiním v hlavním sálu a v sálu č. 4)
  • V případě mimořádné události, či trestné činnosti přivolat Policii ČR.
  • V případě ztráty věcí nahlásit tuto skutečnost jednateli, pokud půjde o cenné věci, v součinnosti s jednatelem přivolat Policii ČR.
  • Převzít od doprovodu a po cvičení doprovodu předat předškolní děti.
  • Zamezit nedodržování tohoto provozního řádu.
  • Zabránit pohybu cvičenců po prostorech sokolovny mimo cvičební hodiny a mimo prostory k jejich činnosti určené.
 • Osoby přítomné v prostorech sokolovny jsou povinny:
  • V prostorách budovy dodržovat přísný zákaz: kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů (mimo společenské akce, kde se alkohol prodává), používání vlastních el. zařízení. Používat lze pouze el. zařízení evidovaná T.J. Taková zařízení smí používat pouze osoba k tomu určená.
  • Nepoškozovat svým jednáním zařízení, nářadí a pomůcky, chovat se ukázněně a dbát na bezpečnost svoji i ostatních osob, na nářadí cvičit jen dle pokynů cvičitele. Každé, i drobné zranění neprodleně oznámit cvičiteli.
  • Zejména dětským cvičencům je zakázáno se bez vědomí a souhlasu cvičitele vzdalovat z tělocvičny.
  • Zdržovat se pouze v prostorách sokolovny určených k jejich činnosti.
  • Dodržovat tento provozní řád.
  • Doprovod předškolních děti je povinen tyto odstrojit, uložit jejich věci a předat děti cvičiteli.
  • Přezout se do sálové obuvi před vstupem do cvičebních sálů, popřípadě do sálů vstoupit bez bot.
  • Cvičencům je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu cvičitele, který odpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.
  • Je zcela v kompetenci cvičitele, zda doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně. Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností doprovodu jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby doprovod požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít.
 • Zvláštní opatření v tělocvičných sálech:
  • Klubovna – Platí obecná ustanovení
  • Sál č. 1 (Hlavní sál) – Je-li sál využit veřejně přístupné akci, je pořadatel povinen ihned po skončení akce provést úklid a uložit nářadí na původní místo. Bez povolení odpovědné osoby je zakázáno používat jakékoliv nářadí a vstupovat na jeviště.
  • Sál č. 2 (Malý sál) – Bez povolení odpovědné osoby je zakázáno používat jakékoliv nářadí. Platí obecná ustanovení.
  • Sál č. 3 (Zrcadlový sál) – Zákaz hraní míčových her, platí obecná ustanovení
  • Sály č. 4 a 5 (1. patro nové budovy) – Platí obecná ustanovení
  • Sprchy – Doporučuje se gumová obuv.

V celé budově je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

Provozní řád vstupuje v platnost dne 1. ledna 2016

 

O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D   T. J. Sokol Český Brod

 • Preambule

Tento Organizační řád (dále jen OŘ) doplňuje či upřesňuje závazné dokumenty České obce sokolské (dále jen ČOS) a T. J. Sokol Český Brod (dále jen T. J.) s ohledem na místní podmínky.

 • Členství v ČOS je individuální, členy se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí vyplněním formuláře „Přihláška člena T. J. Sokol Český Brod“ (dále jen přihláška), který v originále doručí výboru T. J., zaplatí včas a řádně členské příspěvky ve výši stanovené T. J. a souhlasí se stanovami ČOS a vnitřními předpisy a pokyny T. J.. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství, resp. jeho zákonný zástupce souhlasí svým podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a T. J. byly poskytnuty jeho osobní údaje uvedené v přihlášce. Dále souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akcí pořádaných T. J. a jejich zveřejněním v rámci propagace T. J. a ČOS.

 

 • Dokladem o členství v ČOS je členský průkaz s fotografií člena, podepsaný oprávněnými statutárními zástupci T. J., opatřený razítkem T. J. a vylepenou členskou spolkovou známkou na příslušné období. Bez fotografie člena a chybějící členské známky je průkaz neplatný a na člena se tím pádem nevztahují práva vzniklé na základě řádného členství. Průkaz obdrží člen po zaplacení členských příspěvků v termínu určeném pro vydávání průkazů a známek, vyhlášeném výborem T. J., popř. po domluvě mu jej předá cvičitel jeho oddílu. Členové T. J. platí pouze členské spolkové příspěvky, určené pro chod a činnost jednoty. Členské příspěvky se platí standardně na celý kalendářní rok, v odůvodněném případě minimálně v rozsahu čtvrtletí. Oddílové příspěvky, mající přímý vztah k úhradám za cvičební činnost, jednota nepožaduje.

 

 • Členství v ČOS zaniká pouze jedním z těchto důvodů:
 • člen zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého
 • člen byl vyškrtnut nebo vyloučen z ČOS pro hrubé porušení stanov ČOS či svých povinností

Vyškrtnut bude člen, který je bez vážného důvodu dlužen T. J. členské spolkové příspěvky za uplynulý kalendářní rok nebo neplní jiné závazky po období delší než jeden rok. Činnost v oddílech bez zaplaceného členského spolkového příspěvku není přípustná a dotyčná osoba bere na vědomí, že se na ní nevztahují práva člena, který má své povinnosti řádně splněné.

 • člen oznámil písemně výboru T. J. vyplněním formuláře „Odhláška člena T. J. Sokol Český Brod (dále jen odhláška), že z ČOS vystupuje

Písemná odhláška musí být výboru T. J. doručena v originále (elektronická verze odhlášky má pouze informativní charakter a nesplňuje požadavky T. J.) a před termínem plánovaného vystoupení člena z ČOS. Dodatečné odhlášení členství v ČOS je možné pouze ze závažných důvodů a se souhlasem výboru T. J. Řádné ukončení členství je podmíněno vyrovnáním všech finančních závazků člena (členské spolkové příspěvky) za dobu jeho členství. V případě dluhu vůči T. J. je tato oprávněna požadovat na svém bývalém členu celou dlužnou částku včetně penále za pozdní platbu stanovené výborem jednoty, a to i soudní cestou.

 

 • Tělocvičná jednota (dále rovněž jen T. J.) je základní organizační jednotkou ČOS. ČOS je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. spolkem, T. J. je jejím spolkem pobočným se samostatnou právní subjektivitou, vlastním majetkem a vlastní činností, která je organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně jiných složkách.

 

 • Orgány jednoty jsou:
 • valná hromada jednoty (dále jen VH)
 • výbor jednoty (dále jen VJ)
 • kontrolní komise jednoty (dále jen KK)

VH jednoty je nejvyšším orgánem T. J. Svolává ji VJ minimálně jednou ročně.

VH mimo jiné:

– projednává a usnesením schvaluje zprávy jednoty o činnosti a hospodaření za uplynulý rok

– rozhoduje o rozdělení zisku či úhradě ztráty

– schvaluje plán činnosti, rozpočet na příští rok a zprávu KK

– rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření T. J. a nakládání s nemovitým majetkem

– rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě

– volí členy výboru a KK T. J., delegáty a vyslance na VH župy a na členství v ústředních orgánech ČOS

Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný VH jednoty a řídí činnost T. J. v období mezi VH jednoty.

VJ zejména:

 • zajišťuje plnění usnesení VH jednoty a usnesení župních orgánů a orgánů ČOS
 • rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření a chodu jednoty
 • sestavuje návrh rozpočtu a plán činnosti T. J.
 • zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, oddíly a komise
 • rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena T. J.
 • svolává VH jednoty a předkládá ji zprávy o své činnosti a hospodaření v uplynulém roce

Statutárními zástupci T. J. jsou stanovení činovníci (členové VJ), starosta a jednatel, které v jejich nepřítomnosti zastupuje místostarosta a určený člen VJ.

Starosta T. J.:

 • jedná navenek jménem T. J. a podepisuje spolu s jednatelem důležité písemnosti
 • předsedá VH jednoty
 • svolává VJ

Jednatel T. J.:

 • sleduje plnění usnesení VH jednoty a VJ
 • vyřizuje běžné písemnosti VJ a podepisuje je společně se starostou, nestanoví-li VJ jinak
 • v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty je zastupuje v plném rozsahu jejich práv a povinností a případné podpisy realizuje společně s určeným členem VJ

 

 • Cvičitelé, pomahatelé a trenéři jsou nejdůležitějšími prvky T. J., z velké většiny dobrovolní pracovníci, kteří vedou příslušný oddíl v jeho konkrétní činnosti či druhu sportu. Ze svého středu volí náčelnictvo, skládající se z náčelníka, kterého volí cvičitelé a náčelnice, kterou volí cvičitelky. Sportovní oddíly volí předsedu odboru sportu.
 • náčelnictvo řídí sbor cvičitelů, vede potřebnou administrativu, organizuje sportovní akce, dohlíží nad pravidelným doplňováním vzděláním cvičitelů a plněním jejich povinností
 • cvičitelem se stává ten, kdo zdárně absolvuje povinný rozsah školení cvičitelů, završený vyhotovením písemné práce a složením ústní zkoušky
 • minimální odborností, potřebnou pro samostatné vykonávání funkce cvičitele a samostatné vedení cvičební hodiny, je získání III. třídy cvičitele všestrannosti
 • trenérem se stává ten, který absolvuje trenérské zkoušky na odboru sportu ČOS nebo které pořádá jiná organizace. V tomto případě je třeba absolvovat ještě doškolení v rámci školení cvičitelů ČOS v nutném rozsahu.
 • vyšší cvičitelskou třídu lze získat zvýšením své odbornosti či na základě svého odborného studia (např. vysoká škola apod.) O vyšší třídě rozhoduje OV ČOS nebo OS ČOS na základě žádosti T. J. Udělení vyšší cvičitelské třídy na základě získaného předchozího odborného vzdělání je v T. J. podmíněno absolvováním školení cvičitelů III. třídy v nutném rozsahu.
 • rozsah školení cvičitelů III. třídy je dvoustupňový. Absolvováním první, základní části školení se uchazeč o cvičitelské oprávnění stává tzv. pomahatelem. To ho opravňuje pomáhat cvičiteli na základě jeho pokynů se cvičením, ale pouze za přímé přítomnosti cvičitele ve cvičební hodině a pod jeho dohledem (pouze sály sokolovny č. 1, 2, 3 a 6). Pomahatel není oprávněn vést samostatně cvičební hodinu. Za cvičební hodinu i za pomahatele zodpovídá kvalifikovaný cvičitel.
 • cvičitel svoji kvalifikaci prokazuje získaným osvědčením či vydaným cvičitelským průkazem. Pro práci cvičitele a trenéra v T. J. ČOS akceptuje platná vydaná osvědčení a průkazy cvičitelů či trenérů jiných svazů
 • cvičitel nebo vedoucí oddílu si může pozvat externího lektora pro zvýšení kvality prováděného obsahu cvičební hodiny a zlepšení výkonu svých svěřenců. Cvičitel zodpovídá za odbornost lektora a je vždy přítomen po celou dobu výuky ve cvičebním sále. Cvičitel nebo trenér je vždy povinen předem informovat VJ a před zahájením výuky prokázat řádnou a platnou kvalifikaci externího trenéra či lektora.

 

Tento Organizační řád byl schválen Valnou hromadou Tělocvičné jednoty Sokol Český Brod

dne 21. března 2018 a k tomuto datu vstupuje v platnost.

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Historie příspěvků
Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Sponzoři

Partneři