23. září otevřou fitness centra po celé ČR zdarma své brány veřejnosti!

V rámci #BEACTIVE  DAY se i T. J. Sokol Český Brod ve spolupráci s Českou komorou fitness zapojí do projektu Evropský týden sportu a otevře své brány na uvedené hodiny a lekce veřejnosti zdarma!

I vy se můžete zúčastnit celé řady sportovních aktivit a akcí.

„Naším cílem je motivovat veřejnost, aby začala v září zase cvičit, aby se lidé vrátili do normálních kolejí a aby nastavili sobě i svým dětem pravidelné cvičení. Aby našli sport, který je bude dlouhodobě bavit. Pohyb je základ spokojeného života.

V sobotu 18.9. jsme se jako jednota prezentovali na českobrodském posvícení se zbrusu novým sokolským stánkem. Mimo kvízu a pohybové hry jsme nabídli ke koupi i řadu zajímavých sokolských artefaktů od triček přes vína až po knihu. Bohužel, počasí nebylo úplně nejpříjemnější, zima a zejména protivný vítr nám znemožnil instalovat výstavu sokolských fotografií z našich akcí, ale na druhou stranu zaplaťpámbu, že nepršelo.

 

 

„S novým školním rokem začalo 2. kolo soutěže „Hýbeme se hezky česky“. Vítěz získá 15 tisíc korun na nákup sportovního vybavení. Budeme rádi, když i v tomto kole podpoříte oddíl všestrannosti T. J. Sokol Český Brod.

Jak na to? Stačí, když do 29.9. budete nakupovat v Penny. Za každých 100 korun utracených v prodejně Penny dostanete útržek, který vhodíte do boxu označeného  T. J. Sokol Český Brod, oddíl Všestrannosti. Komu se podaří nasbírat nejvíc útržků, získá nejvyšší odměnu. Za získané prostředky nakoupíme nové vybavení nejen pro oddíl sokolské všestrannosti. Pojďte do toho s námi! Děkujeme!

Odkaz na stránku projektu zde:  Hýbeme se hezky česky (hybemesehezkycesky.cz)

Odkaz na video: Watch | Facebook

Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České obce sokolské (ČOS) a spolkového příspěvku Tělocvičné jednoty Sokol Český Brod, určeného na chod spolku. Součástí členských příspěvků NENÍ oddílový příspěvek určený k úhradě cvičení, který jednota nevyžaduje. Výše členské známky pro rok 2021 je pro děti a seniory 200,- Kč, pro dospělé 500,- Kč.

Včasná platba členských příspěvků je základní povinností každého člena T. J. Sokol Č. Brod.

Pro členy, kteří vstoupí do Sokola v průběhu kalendářního roku platí výše příspěvků uvedená v této tabulce. Platby členských příspěvků se zaokrouhlují na každé celé (i započaté) čtvrtletí směrem nahoru. Cvičební rok v podstatě kopíruje klasický školní rok + prázdniny. První pololetí tedy probíhá od začátku srpna do konce ledna, druhé pololetí od začátku února do konce července. Aktuální platba je vyznačena červeně.

Věková kategorie Celková platba

za 2. pololetí/čtvrtletí 2021

Celková platba se skládá z:
Známky ČOS Spolkový příspěvek T.J. 10 měsíců,         4 týdny v měsíci
Dospělí 18-65  1550/pololetí   1025/čtvrtletí  500  1050             525  pololetí           čtvrtletí
Důchodci do 64 (včetně)  1075/pololetí   788/čtvrtletí  500  575               288  pololetí           čtvrtletí
Senioři 65+  750/pololetí     475/čtvrtletí  200  550               275  pololetí           čtvrtletí
Děti 0-18  900/pololetí     550/čtvrtletí  200  700
350
 pololetí
čtvrtletí
Dospělí oddílu
Rodiče a děti
 750/celoroční  500  250
Přispívající člen
Děti a Senioři
200/celoroční  200
Přispívající člen
Dospělí
 750/celoroční  500  250

Při včasném nezaplacení členských příspěvků počítejte s penále ve výši 10% z celkové částky členských příspěvků za každý i zahájený měsíc prodlení. Zároveň je třeba vzít na vědomí, že při včasném nezaplacení členských příspěvků může dojít i k vykázání dlužníka z cvičebních hodin a to až do doby uhrazení příspěvků.

U oddílů, které jsou v Rozvrhu hodin označeny žlutou barvou se navíc platí poplatek, který je vybírán individuálně cvičitelem oddílu. Tento poplatek není platbou Sokolu, ale platbou přímo cvičiteli za jeho profesionální odbornost. Informace o tomto poplatku dostanete přímo u cvičitele. Oddíly, které jsou v Rozvrhu hodin označeny zelenou a růžovou barvou, tento poplatek nevybírají a bez dalších finančních částek lze takto označených oddílů navštěvovat libovolný počet.

Po zaplacení členského příspěvku je nutné si vyzvednout známky a členskou legitimaci! Známky a legitimace budou vydávány v sokolovně v předem inzerovaných termínech zde na stránkách.

Upozorňujeme, že bez vylepených zámek a fotografie člena je průkaz NEPLATNÝ.

Sleva za odpracované hodiny z brigádnické činnosti z předchozího období bude započtena do předpisu platby a příslušným členům bude oznámena výše platby snížená o slevu za odpracované hodiny. Sleva se nevztahuje na platbu za členskou známku.

Platební instrukce

Veškeré platby se posílají výhradně na účet T. J. Sokol Český Brod

0425850369/0800  vedený u České spořitelny

Identifikační znaky platby:

  1. Variabilní symbol: Uveďte jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu DDMMRR (např. 05032011 – datum narození 5. března 2011)
  2. Zpráva pro příjemce:  Uveďte jméno a příjmení člena a název oddílu   (uvádějte jméno člena za kterého je poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!)

Příklad platebního příkazu k úhradě (jména jsou smyšlená, použijte vlastní!!):

Matka Marie Vonásková platí příspěvek ve výši 1600 Kč za svého syna Karla Vonáska, člena oddílu Všestrannosti I.  (datum narození 5.3.2011)

Příkaz k úhradě bude vypadat:

Účet k úhradě: 0425850369/0800
Částka: 900 Kč
Variabilní symbol: 05032011
Zpráva pro příjemce KAREL VONASEK, VSESTRANNOST I.
Uhraďte do: 30.9.2019

1)      Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplňování údajů při veškerých administrativních úkonech, ať už se jedná o vypsání členské přihlášky či – a to hlavně – při platbách členských příspěvků. U přihlášek nám často chybí názvy oddílů, adresy či telefonní a emailová spojení. U plateb bývá často problém se špatným variabilním symbolem či uvedením jména členaV případech špatného vyplnění nejsme schopni tuto přihlášku vložit do evidenčního systému a chybně vyplněnou platbu správně identifikovat. Tím dochází k tomu, že de facto nejste Vy nebo Vaše dítě řádným členem, a nejste tedy ani pojištěni proti úrazu, krádeži atd. V případě prodlení s přihláškou či platbou je Vám vedení Sokola oprávněno zakázat vstup a účast na cvičení až do doby, než se prokážete splněním těchto základních členských povinností.

2)      V souladu se Stanovami ČOS požadujeme od všech členů, kteří se rozhodnou své členství v Sokole ukončitoznámit toto písemnou Odhláškou (stejně jako se i písemně každý stane členem Sokola písemnou Přihláškou) a doručit ji výboru v originále, nikoliv elektronicky. Formulář Odhlášky je k dispozici ve foyeru sokolovny a samozřejmě je i ke stažení na webu. Chceme se tak vyhnout situacím, kdy nejsou k dispozici aktuální informace o evidovaných členech, kdy se u leckterých až po dlouhé době zjistí, že už Sokol nenavštěvují. Nevyplnění Odhlášky při ukončení cvičení člena znamená, že dotyčný – i když necvičí – je stále členem Sokola s povinností platit příspěvky, které po něm budou samozřejmě požadovány. V případě, že se člen nemůže po nějaký čas účastnit cvičení, ale chtěl by zůstat členem Sokola, je možné si po domluvě zaplatit členský příspěvek pouze ve výši členské známky a stát se po dobu své nečinnosti pouze „přispívajícím členem“.

3)      V zádveří hlavního vchodu je umístěna poštovní schránka, která slouží pro Vaše připomínky či nápady, ale i přihlášky a odhlášky. Vyplněnou přihlášku či jakýkoliv jiný dokument můžete vhodit i do schránky ve dveřích zadního vchodu do sokolovny, která je přístupná i když je sokolovna zavřená.

4)      Základní členskou povinností je mít včas a v plné výši zaplacené členské příspěvky. Peníze velmi nutně potřebujeme, to je určitě každému jasné… Podrobné informace o platbách se nacházejí na našich webových stránkách v sekci „Členské příspěvky“. Počítejte, prosím, s tím, že včasné nezaplacení členských příspěvků Vám zbytečně zatíží kapsu. Za každý měsíc prodlení s platbou se Vám Vaše platba navýší o 10% z jejich výše. Proto ve vlastním zájmu, prosím, nezapomeňte na včasnou platbu. V případě, že někdo ani po několika týdnech cvičení ještě nezaplatil, bude do doby zaplacení vedením Sokola či cvičitelem vykázán ze sálu a další cvičení mu nebude umožněno. Dotyčný(á) včasným nezaplacením nesplnil (a) svou základní členskou povinnost, nemá tedy ani právo zadarmo v Sokole cvičit – a nevztahuje se na něj ani úrazové pojištění.

5)      Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně (samozřejmě pouze v té, která k příslušnému sálu náleží). Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností rodičů jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby Vás požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít. Respektujte, prosím, toto opatření. Jinak platí samozřejmě pravidlo Provozního řádu, které stanoví, že se osoby mohou pohybovat po budově pouze v době, kdy zde mají oprávněně co činit (= mají cvičební hodinu nebo nějakou inzerovanou akci) a to pouze v prostorech k této aktivitě určených, tedy nikoliv pobíhat po celé sokolovně.

6)       Každý člen i jeho doprovod by měl vědět, kterým vchodem má vstupovat do sokolovny. Vždy je pro dané cvičení či sportovní aktivitu zvolen vchod nejbližší prostoru, ve kterém se toto odehrává. Rozpis vstupů je vyvěšen na/u  vstupů do sokolovny. Dodržujte, prosím toto pravidlo platné pro všechny vstupující! Jde o naši bezpečnost, resp. o bezpečnost našich věcí. Cvičitelé, kteří vedou hodinu, nemají čas na to sledovat, kdo se jim prochází u šatny s osobními věcmi a zda je zde oprávněně.

7)        Snažíme se podávat veřejnosti, našim členům i rodičům našich dětí pravidelné zprávy o naší činnosti všemi prostředky, které máme k dispozici. Jsou to zejména naše webové stránky www.sokolbrod.cz, Facebookový profil (https://www.facebook.com/sokolbrod.cz), Instagram, vývěsky na budově sokolovny a na náměstí, nástěnky uvnitř budovy a také náš občasný vnitřní televizní program, vysílaný ve foyeru sokolovny. Občas se podaří napsat i nějaký článek o dění v Sokole a zveřejnit ho v Českobrodském zpravodaji.  Budeme proto velmi rádi, když tyto formy naší propagace budete sledovat. Jednak proto, že se samozřejmě chceme pochlubit naší činností, ale zejména proto, že jsou zde události, které se Vás přímo týkají a pokud je včas nezaznamenáte, mohou Vám uniknout, či se můžete zbytečně dostat do problému s nesplněním nějaké povinnosti. Nejvíce informací se nachází na našich webových stránkách www.sokolbrod.cz, kde máte i možnost zaregistrovat svůj e-mail. Díky tomu pak budete včas informováni kdykoliv se zde objeví nějaká nová informace. Některé informace se nacházejí i na našem Facebookovém profilu či Instagramu. Pokud sami Facebook máte, odklikněte prosím, že se vám ten sokolský líbí a sdílejte ho, ať se dostane co nejvíc mezi lidi, je to naše dobrá propagace. Děkujeme.

8)      Všichni občas potřebujeme nebo musíme udělat nějakou změnu. Ty, o kterých bychom rádi věděli včas od Vás, jsou zejména o Vašich přestupech do jiného oddílu či o rozšíření Vašeho cvičení. A je velmi důležité vědět, že máte nové telefonní číslo či nový emailBez aktuálních kontaktů mohou nastat zbytečné problémy, kterým bychom se rádi vyhnuli. Proto prosíme o  včasné informování o těchto změnách buď přes Vaše cvičitele, nebo rovnou na náš kontaktní email uvedený na webových stránkách.

9)      Protože jsme nezisková organizace bez vlastní výdělečné činnosti, musíme se i sami snažit o bezproblémový chod budovy sokolovny a starat se v rámci svých možností i o její údržbu. Proto je třeba, abychom se občas sešli – nejen dospělí členové, ale i rodiče našich dětských členů – na potřebné brigádě. A je opravdu třeba sejít se na ní v hojném počtu. Pokud některé práce, které můžeme zvládnout vlastními silami, sami neuděláme, musíme si na ně najmout drahou firmu a důsledkem toho může být i navýšení členských příspěvků. A děláme to přeci pro sebe a pro své děti, abychom všichni mohli trávit svůj volný čas v hezkém, ale hlavně i fungujícím prostředí. Pokud tedy vyhlásíme nějakou brigádu či akci, kde je každá ruka dobrá, přijďte nám, prosím, pomoci.

10)      Sokol ale pořádá i akce, na kterých po Vás žádnou práci nepožaduje. Naopak, slouží k tomu, aby se na nich jejich účastníci bavili, aby i předvedli, co se v Sokole naučili nebo naopak, aby se sami šli naučit něco nového. Takových akcí je v roce pořádáno několik a veškeré podrobnosti o nich i dalších akcích opět najdete na našich internetových stránkách www.sokolbrod.cz a dalších zmiňovaných místech. Sokolu zde vyjádříte svoji podporu tím, že se takové akce sami zúčastníte a třeba i přivedete své přátele.

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník a jednatel T. J. Sokol Český Brod

Nový rozvrh hodin je připraven, najdete ho na červené liště vlevo.

K velkým změnám oproti minulým rokům v něm nedošlo, až na jednu výjimku, kterou je pozastavení činnosti oddílů florbalu – dětí i dospělých. K této situaci přispěly rodinné důvody dosavadního cvičitele florbalu, za kterého jsme dosud nenašli náhradu. Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl florbal vést, činnost by byla samozřejmě obnovena.

V pátek bylo zkráceno cvičení aerobiku o jednu hodinu. Cvičit se tak bude pouze do 16 hodin. Je to z důvodu náročnější přípravy tanečních kurzů, které jsou letos dva a hned za sebou. Příprava sálů musí tedy začít dříve než v minulosti.

Cvičení oddílu Rekondik začne jako každý rok od října.

Ostatní cvičení oddílů se nezměnila a zůstávají ve stejných dnech i časech jako dosud.

Milí členové, rodiče i zájemci o cvičení v sokolovně.

Všechny vás moc zdravíme před začátkem nového cvičebního roku, který už snad proběhne tak, jak jsme byli všichni zvyklí.

I tak to ale bude rozhodně rok náročný, protože než se po tak dlouhé odmlce vše stabilizuje, bude to nějakou dobu trvat. Věříme ale, že se všichni těšíme, že se opět v sokolovně začne normálně cvičit a společně pro to uděláme vše, co bude v našich silách. Proto vás více než kdykoliv jindy v minulých letech prosíme o odpovědné uchopení všeho, co je třeba proto, aby cvičení oddílů zdárně začalo a co nejdříve jsme se dostali do stavu „doby předkoronavirové“, a abyste i vy přiložili ruku k dílu zejména tam, kde to nyní dost potřebujeme – viz body níže. Všem, kteří neberou Sokol pouze jako „placené fitness“, ale chod a činnost organizace, ve které jsou členem, je opravdu zajímá, předem moc děkujeme!

                                Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol a celý výbor T. J.

Podstatné informace pro vás:

  1. Cvičit začneme od druhého zářijového týdne, konkrétně od 6. září
  2. V současné době platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které zakazuje přístup do sokolovny osobám, které vykazují příznaky možného onemocnění Covid-19, nařizuje maximální možnou cirkulaci vzduchu a dodržení rozestupů 1,5 m mezi cvičenci. Dále máme za povinnost u všech vstupujících do budovy nad 6 let věku vyžadovat potvrzení o  absolvování PCR nebo antigenního testu s platností 7 dnů nebo potvrzením o očkování nebo potvrzením o prodělaném Covid-19 ne starším 180 dnů. Lze použít jak certifikáty, tak např. aplikaci Tečka, v případě školního testování dětí stačí čestné prohlášení od zákonného zástupce. Podrobně zde: Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)  Situaci samozřejmě průběžně sledujeme a pokud dojde k vyhlášení jiných či dalších omezení, budeme na ně neprodleně reagovat. Každopádně tato současná opatření nejsou důvodem k nezahájení cvičení.
  3. 1. září, od 15 hodin proběhne v sokolovně každoroční úklid a omytí nářadí, náčiní, židlí, stolů, které zvlášť za minulý rok zapadaly prachem. Prosím, přijďte pomoci všichni, kdo můžete, klidně i později než v 15 hodin, pokud se nedostanete z práce dřív. Ale přijďte, je to moc potřeba, ať jdeme všichni do čistého… Dejte nám, prosím mailem ( sokolceskybrod@seznam.cz ) vědět, že můžete přijít, díky.
  4. Rozvrh hodin se v těchto dnech aktualizuje. Cvičitelé upřesňují své časové možnosti, zejména čekáme na vyjádření těch, kteří pracují ve školství, protože ti jsou vázáni novým rozvrhem ve škole. Každopádně zatím vycházíme z toho, že žádné velké přesuny v hodinách by oproti stávajícímu rozvrhu nastat neměly. První průběžně aktualizovanou verzi nového rozvrhu najdete na webu v krátké době.
  5. Aktuální začnou být členské příspěvky na 2. pololetí 2021. Informace o nich budou rovněž dány na web v těchto dnech a cvičitelé obdrží při zahájení cvičení seznam všech platících i dlužníků členských příspěvků. Prosíme všechny členy o řádnou kontrolu svých plateb a v případě, že zjistíte, že jste platbu za rok 2020 či 2021 zapomněli poslat, udělejte to, prosím, obratem. Zapomenuté dlužné platby jsou zatím díky proběhlé pandemii ještě pořád bez penále, ale v brzké době se to již změní a my penále budeme u dlužných plateb požadovat.
  6. Známky a průkazky se budou vydávat na konci září, kdy pro výdej budou stanoveny dva odpolední termíny. O výdeji známek, termínu a hodinách, budou všichni včas informováni.
  7. Hledáme lidi na přípravy sálů pro akce a na úklid po akcích, protože bývalá parta se rozpadla. Jde zejména o rozmístění židlí a stolů a sestěhování nářadí např. na taneční, plesy a kulturní akce a po akci vrácení všeho na své místo. Je to placené, pro někoho by to mohl být dobrý přivýdělek. Dejte nám, prosím, v případě zájmu vědět, či dohoďte někomu, o kom víte, že by se mu nějaká kačka hodila, díky. Ideálně opět na výše uvedený mail.
  8. Potřebujeme také posílit tým, který se stará o řádný chod tanečních. Kvůli pandemii se letos koná i nedokončený kurz tanečních z minulého roku, budou tedy dva kurzy za sebou v jeden den. To samozřejmě znamená více času v sokolovně a náročnější organizaci obou kurzů. Děkujeme za pomoc a opět prosíme zájemce, aby se ozvali mailem.

Děkujeme všem, kdo v soutěži Hýbeme se hezky česky hlasovali pro náš oddíl Všestrannosti!

Díky Vašim hlasům jsme z druhého místa postoupili do finálové fáze soutěže, která proběhne v září v supermarketech PENNY.

Přejeme krásné léto a věříme, že s Vaší pomocí náš oddíl na podporu dosáhne!

 

 

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás

Oznámení

Historie příspěvků

Září 2021
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Sponzoři

Partneři